За проекта

Готови ли сте за #ClimateOfChange?

Проект „Спри промяната на климата, постави начало на климат на промяна!“ е съфинансиран от Европейската комисия в рамките на програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността) и цели да развие у младите европейски граждани съзнателност и критично разбиране относно предизвикваната от климатичните промени миграция, като едно от най-големите предизвикателства на глобализирания свят.

Нашият основен стремеж е да изградим по-добро бъдеще както за климатичните бежанци – човешкото лице на климатичните промени, така и за младите хора, които ще се сблъскат с най-лошите последствия от климатичната криза. Чрез въвличането на младежите в Европа ще подчертаем взаимозависимостите между местното и световното неравенство и ще им дадем възможност не само да променят своя начин на живот, но и да се превърнат в застъпници по въпросите, касаещи световната справедливост.

Информираност
на младите
хора

Промяната

Ще подчертаем взаимовръзките между климатичните промени, миграцията и възприетия в света модел на развитие, съвременната икономическа система и начина ни на живот чрез основани на факти разкази.

Ще повишим съзнателността на младите хора за тяхната роля и отговорност относно причините, коренящи се в предизвиканите от човешката дейност промени в климата и последиците от тях, водещи до принудително разселване и миграция.

Ще работим за създаването на общоевропейско движение от информирани и осъзнати хора, готови да извършат промяна в поведението си в посока на по-отговорен начин на живот, и застъпващи се за по-устойчив модел, включващ мерки за смекчаване на измененията в климата и начини за специфична защита на климатичните бежанци.

интервюирани
млади хора

22 000

интервюирани
млади хора
участници в обучения

1500

участници в обучения
казуса

4

казуса

Основана на доказателства информация

Първата част на проекта е посветена на изследване, което има за цел да представи истории, подкрепящи с доказателства връзката между миграцията и изменението на климата. Ще проучим и представим 4 казуса от Камбоджа, Гватемала, Сенегал и Етиопия, за да чуем местните общности, които са най-засегнати от климатичните промени. Ще проведем сравнително проучване сред граждани на 23 държави на ЕС, на възраст 16–35 г., относно тяхното мнение и познания за връзката между миграция, промените в климата и съвременния икономически модел. Ще публикуваме доклад за човешка икономика, който ще анализира по какъв начин действащата икономическа система се явява важна първопричина за климатичната криза и причинената от нея миграция, и ще отправи предложения за системна промяна за справедливи и устойчиви икономики.

обучители

600

обучители
казуса

4

казуса
участници в обучения

1500

участници в обучения

Образование и повишаване
на информираността

Ще организираме дебати на местно, национално и европейско ниво с ученици и студенти от гимназии, университети и младежки центрове от всякакъв тип и населени места. В същността си тези дебати няма да бъдат състезание, а една допълнителна форма на образователна дейност, която ще запознае участващите младежи с проблемите, свързани с промените в климата и с миграцията. През ноември 2021 г. излъчените победители на национално ниво ще се включат в европейския финал в Брюксел. Тези 26 младежи, посланици на идеята за икономика, даваща приоритет на реалните действия и мисловни процеси на хората, като паралелно с това посреща нуждите на човечеството като цяло, ще имат възможността да посетят една от южните страни, обект на изследвания в рамките на проекта, и да изразят гледните си точки чрез социалните медии.

интервюирани
млади хора

22 000

интервюирани
млади хора
участници в обучения

1500

участници в обучения
казуса

4

казуса

Общоевропейска кампания

Ще повишим информираността и ще въвлечем младите хора в целенасочена кампания. Тя ще бъде насочена върху връзката между изменението на климата и миграцията, и между начина на живот в Европа и ефекта от климатичните промени върху най-засегнатите страни. Ще разкажем истински истории от тези места, ще организираме TEDx разговори в 4 европейски града, ще участваме в панаири и фестивали, ще организираме общоевропейско турне с изпълнителски изкуства на открито и ще насърчим младите хора да се застъпят за по-устойчив модел, включващ мерки за смекчаване на измененията в климата и начини за специфична защита на климатичните бежанци.

Застъпничество и младежки лидери

Младежите, както и всички партньори в проекта, ще бъдат включени в застъпнически дейности на местно, национално и европейско ниво, за да бъде чут техният глас и за да станат част от световния дебат за последиците от изменението на климата. Те ще имат възможност да се включат и в някои свързани с темата събития и срещи на върха. В рамките на три обиколки из Европа, младежите ще се срещнат и с говорители от четирите засегнати страни, обект на проучвания в проекта, които със своите изказвания ще подкрепят и допълнително подсилят предприетите застъпнически действия.

Партньори

FINEP

Германия

Форумът за международно развитие и планиране (FINEP) е немска неправителствена проектна и консултантска организация, която работи за устойчиво развитие, с фокус върху образование за развитие, политики за околната среда и насърчаване на местна демокрация.
Научи повече
WeWorld

Италия

WeWorld е независима италианска организация, която работи в 29 страни, включително Италия, и насърчава защита и гарантиране правата на жените, децата и местните общности, чрез сътрудничество за развитие и програми за хуманитарна помощ.
Научи повече
University of Nicosia Research Foundation

Кипър

Мисията на Изследователската фондация на Университета на Никозия (ИФУН) е да вдъхновява и насърчава знание, иновации и развитие чрез изследвания по водещи значими теми.
Научи повече
University of Bologna

Италия

Университетът на Болоня (Unibo), основан през 1088, е най-старият университет в Западна Европа.
Научи повече
Südwind

Австрия

Suedwind работи за устойчиво глобално развитие, човешки права и достойни условия на труд в световен мащаб.
Научи повече
Slovenian Global Action

Словения

SLOGA е платформа на неправителствени организации (НПО), които работят в сферата на международно сътрудничество за развитие, глобално образование и хуманитарна помощ.
Научи повече
OXFAM

Германия

Oxfam Германия е независима организация, работеща в сферата на развитие и хуманитарна помощ, за да допринесе за постигане на един справедлив свят без бедност.
Научи повече
City of Bologna

Италия

Болоня е седмият по големина град в Италия, с население от около 400.000 души. Подрежда се шести по отношение на икономическата си значимост, като излиза на преден план със специалните си индустриални клъстери като автоматизирани машини, мотори, електроника, мода, агро-хранителен сектори.
Научи повече
Instituto Marquês de Valle Flôr

Португалия

IMVF е потругалска фондация за развитие и сътрудничество, чиято дейност води началото си като НПО отпреди повече от 30 години.
Научи повече
Hungarian Baptist Aid

Унгария

Hungarian Baptist Aid е хуманитарна организация, предоставяща хуманитарна помощ, подкрепа за развитие и духовна помощ за нуждаещите се, уязвими, социално маргинализирани групи, за да облекчи състоянието им и да създаде възможност за по-човешко съществуване, без значение от националност, раса, религия, политическа или социална принадлежност на бенефициерите си.
Научи повече
European Environmental Bureau

Белгия

Европейското бюро за околна среда – EEB – е най-голямата европейска мрежа от граждански организации, работещи по въпросите на околната среда.
Научи повече
Buy Responsibly Foundation

Полша

Фондация “Пазарувай отговорно” е национална организация, работеща с фокус върху устойчивото развитие и опазване на околната среда, отговорно потребление и производство, както и уважение на човешките права и принципите за опазване на околната среда от бизнеса.
Научи повече
Bulgarian Environmental Partnership Foundation

България

Фондация “ЕкоОбщност” е създадена през 2003 като българския партньор в Консорциум “Партньорство за околна среда” – обединение на неправителствени организации от 6 страни от Централна и югоизточна Европа.
Научи повече
Alianza

Испания

Ние сме неправителствена организация, родена в Испания.
Научи повече
European Association for Local Democracy

Франция

ALDA е създадена през 1999 по инициатива на Съвета на Европа, за да координира и подкрепя работата на мрежата от агенции за местна демокрация, които са независими и устойчиви местни НПО, които насърчават добро управление и местно самоуправление.
Научи повече
ActionAid Hellas

Гърция

ActionAid е независима, международна организация, която от 1972 г. работи с повече от 15 милиона души от 45 страни, за свят без бедност и несправедливост.
Научи повече

Асоциирани партньори

The Polish Council of Youth Organizations

Полша

The Polish Council of Youth Organizations
OJV – Austrian National Youth Council

Австрия

OJV – Austrian National Youth Council
Municipality of Milan

Италия

Municipality of Milan
Mekelle University

Етиопия

Mekelle University
Fairtrade Polska

Полша

Fairtrade Polska
Cheickh Anta Diop University in Dakar

Сенегал

Cheickh Anta Diop University in Dakar
BOJA/National Youth Network

Австрия

BOJA/National Youth Network
ASviS/Alleanza Italiana Per Lo Svillupo Sostenible

Италия

ASviS/Alleanza Italiana Per Lo Svillupo Sostenible
Associazione Noi Del Tosi

Италия

Associazione Noi Del Tosi
ACABAS

Италия

ACABAS