За проекта

Готови ли сте за #ClimateOfChange?

Проект „Спри промяната на климата, постави начало на климат на промяна!“ е съфинансиран от Европейската комисия в рамките на програма DEAR (Програма за образование за развитие и повишаване на информираността) и цели да развие у младите европейски граждани съзнателност и критично разбиране относно предизвикваната от климатичните промени миграция, като едно от най-големите предизвикателства на глобализирания свят.

Нашият основен стремеж е да изградим по-добро бъдеще както за климатичните бежанци – човешкото лице на климатичните промени, така и за младите хора, които ще се сблъскат с най-лошите последствия от климатичната криза. Чрез въвличането на младежите в Европа ще подчертаем взаимозависимостите между местното и световното неравенство и ще им дадем възможност не само да променят своя начин на живот, но и да се превърнат в застъпници по въпросите, касаещи световната справедливост.

Информираност
на младите
хора

Промяната

Ще подчертаем взаимовръзките между климатичните промени, миграцията и възприетия в света модел на развитие, съвременната икономическа система и начина ни на живот чрез основани на факти разкази.

Ще повишим съзнателността на младите хора за тяхната роля и отговорност относно причините, коренящи се в предизвиканите от човешката дейност промени в климата и последиците от тях, водещи до принудително разселване и миграция.

Ще работим за създаването на общоевропейско движение от информирани и осъзнати хора, готови да извършат промяна в поведението си в посока на по-отговорен начин на живот, и застъпващи се за по-устойчив модел, включващ мерки за смекчаване на измененията в климата и начини за специфична защита на климатичните бежанци.

интервюирани
млади хора

22 000

интервюирани
млади хора
участници в обучения

1500

участници в обучения
казуса

4

казуса

Основана на доказателства информация

Първата част на проекта е посветена на изследване, което има за цел да представи истории, подкрепящи с доказателства връзката между миграцията и изменението на климата. Ще проучим и представим 4 казуса от Камбоджа, Гватемала, Сенегал и Етиопия, за да чуем местните общности, които са най-засегнати от климатичните промени. Ще проведем сравнително проучване сред граждани на 23 държави на ЕС, на възраст 16–35 г., относно тяхното мнение и познания за връзката между миграция, промените в климата и съвременния икономически модел. Ще публикуваме доклад за човешка икономика, който ще анализира по какъв начин действащата икономическа система се явява важна първопричина за климатичната криза и причинената от нея миграция, и ще отправи предложения за системна промяна за справедливи и устойчиви икономики.

обучители

600

обучители
казуса

4

казуса
участници в обучения

1500

участници в обучения

Образование и повишаване
на информираността

Ще организираме дебати на местно, национално и европейско ниво с ученици и студенти от гимназии, университети и младежки центрове от всякакъв тип и населени места. В същността си тези дебати няма да бъдат състезание, а една допълнителна форма на образователна дейност, която ще запознае участващите младежи с проблемите, свързани с промените в климата и с миграцията. През ноември 2021 г. излъчените победители на национално ниво ще се включат в европейския финал в Брюксел. Тези 26 младежи, посланици на идеята за икономика, даваща приоритет на реалните действия и мисловни процеси на хората, като паралелно с това посреща нуждите на човечеството като цяло, ще имат възможността да посетят една от южните страни, обект на изследвания в рамките на проекта, и да изразят гледните си точки чрез социалните медии.

интервюирани
млади хора

22 000

интервюирани
млади хора
участници в обучения

1500

участници в обучения
казуса

4

казуса

Общоевропейска кампания

Ще повишим информираността и ще въвлечем младите хора в целенасочена кампания. Тя ще бъде насочена върху връзката между изменението на климата и миграцията, и между начина на живот в Европа и ефекта от климатичните промени върху най-засегнатите страни. Ще разкажем истински истории от тези места, ще организираме TEDx разговори в 4 европейски града, ще участваме в панаири и фестивали, ще организираме общоевропейско турне с изпълнителски изкуства на открито и ще насърчим младите хора да се застъпят за по-устойчив модел, включващ мерки за смекчаване на измененията в климата и начини за специфична защита на климатичните бежанци.

Застъпничество и младежки лидери

Младежите, както и всички партньори в проекта, ще бъдат включени в застъпнически дейности на местно, национално и европейско ниво, за да бъде чут техният глас и за да станат част от световния дебат за последиците от изменението на климата. Те ще имат възможност да се включат и в някои свързани с темата събития и срещи на върха. В рамките на три обиколки из Европа, младежите ще се срещнат и с говорители от четирите засегнати страни, обект на проучвания в проекта, които със своите изказвания ще подкрепят и допълнително подсилят предприетите застъпнически действия.

Партньори

Асоциирани партньори