Програма за образование и повишаване на осведомеността

 

КАКВО Е ПРОГРАМА DEAR?

Програмата за образование за развитие и повишаване на информираността (DEAR) на Европейската комисия подкрепя проекти, които ангажират и информират обществеността на Европейския съюз за световни проблеми, свързани със социалното, икономическото и екологично развитие.

Чрез финансирането на проекти като „Спри промяната на климата, постави начало на климат на промяна!“, програма DEAR насърчава универсални ценности като свобода, демокрация и върховенство на закона, и дава възможност на европейските граждани да допринасят за положителното глобално развитие.

Програма DEAR финансира до 30 проекта, които обхващат държавите членки на ЕС във всеки момент. Те допринасят за повишаване на разбирането и за въвличане на европейската общественост в положителни социални промени както на местно, така и на международно ниво.

Дейностите в рамките на програма DEAR се вписват и в заявената от ЕС подкрепа за глобално договорените Цели за устойчиво развитие на ООН да се изкорени бедността, да се опази планетата и да се осигури благоденствие за всички до 2030 г.

Посетете интернет страницата на програма DEAR, за да научите повече.

 

КАК „КЛИМАТ НА ПРОМЯНА“ ДОПРИНАСЯ ЗА РАЗВИТИЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПОВИШАВАНЕТО НА ИНФОРМИРАНОСТТА?

„Спри промяната на климата, постави начало на климат на промяна!“ е 40-месечен проект по програма DEAR, който цели да развие у младите европейски граждани съзнателност и критично разбиране относно предизвикваната от климатичните промени миграция.

Проектът е насочен към младите хора от ЕС (на възраст между 15 и 35 години) в 23 от държавите членки на Съюза, които са най-засегнати от нерегулярната миграция, както и към общностите, местните администрации и вземащите решения на национално и европейско ниво.

Проектът ще допринесе за развитието, образованието и повишаването на информираността чрез:

  • Изследвания, 4 казуса, сравнително проучване в 23 страни от ЕС и доклад за човешка икономика.
  • Младежки дебати на местно, национално и европейско ниво с ученици и студенти от гимназии, университети и младежки центрове от всякакъв тип и населени места.
  • Общоевропейска информационна кампания за целия ЕС, и по-специално проведена в 23 от държавите членки, включително Южна и Източна Европа.
  • Застъпнически действия, призоваващи към по-устойчив модел, включващ мерки за смекчаване на измененията в климата и начини за специфична защита на климатичните бежанци.