Европейският парламент да покаже повече амбиция по отношение на миграцията, породена от климатичните промени, настояват представители на гражданското общество

Share

Резолюцията, изготвена от Комисията по развитие на Европейския парламент, трябва да вдигне летвата за действията на ЕС за смекчаване на въздействието на изменението на климата върху уязвимото население.

На 2 октомври предстои разглеждане в Комисията по развитие на Европейския парламент (DEVE) на предложение за решение, засягащо ефекта от изменението на климата върху уязвими групи от населението в развиващите се страни.

Отчитайки, че към момента в световен план ситуацията по постигане на свързаните с климатичните изменения цели е неудовлетворителна и се наблюдава изоставане, проектопредложението предлага Европейската комисия да изготви цялостна стратегия за приноса на ЕС към ограничаване на въздействието върху глобалното затопляне. То отчита миграцията като един все по-необходим механизъм за действие в отговор на тези процеси и предлага международни договорености, които да уредят процесите на климатична миграция.

Приветстваме, че Комисията по развитие е разработила текст, който отразява факта, че увеличаването на мащаба на климатичната криза създава заплахи, които принуждават хората да мигрират. Докладът подтиква ЕС към действия в посока на възможно по-скорошна климатична неутралност, каквито са и исканията на издигащите глас млади хора по протести за климата.“, казва Ева Искуердо, #ClimateOfChange координатор по застъпничеството към Европейското екологично бюро (EEB). „ЕС трябва да се превърне в по-гостоприемна дестинация за мигранти и бежанци и да разработи конкретни схеми за осигуряване на защита за климатичните мигранти.“

Подкрепяме констатацията на докладчика в Комисията – Моника Силвана Гонзалес, която признава липсата на достатъчно финансиране за най-пострадалите общности, особено по отношение на мерки за адаптация:

„ЕС, страните членки и други развити и бързо развиващи се страни трябва да разширят отчетливо мащаба на действията си, предвид факта че парниковите газове в атмосферата, които причиняват измененията в климата, са отделени почти изцяло от техни производства.“

Предложението засяга и темата с неравноправието между половете по отношение на уязвимостта към ефектите от изменението на климата и предвижда конкретно финансиране и мерки, които да доведат до обрат. Предвижда се и подкрепа за младите хора, отчитане на техния ценен принос за повишаване на информираността за измененията на климата в световен мащаб и нуждата от овластяването на младите поколения.

Да вдигнем летвата

Тези ключови действия са в основата и на финансирания от ЕС проект #ClimateOfChange, изпълняван под ръководството на WeWorld-GVC от Италия с 15 партньора от Европейския съюз. Проектът цели да ангажира и мобилизира млади хора по въпросите, свързани с климатичните промени и миграцията. Като част от кампанията и застъпническите дейности, призоваваме членовете на Европейския парламент в Комисията за развитие да направят още една стъпка напред и да заложат по-висока цел.

Намаляването на емисиите, предложено от членовете на парламента, трябва да бъде съизмеримо с необходимостта да се удържи покачване на температурите в глобален мащаб под критичното ниво от 1,5C. Това означава намаляване на емисиите от парникови газове с 65% до 2030 г. Консорциумът #ClimateOfChange настоява също членовете на Европейския парламент да заложат цел за справяне и премахване на бедността и за преодоляване на неравенствата.

С насочване на вниманието към политиките и финансирането, необходими за тази стратегия, предлагаме включване на всички сектори и особено на промишления, търговския, селскостопанския, инвестиционния и свързаните с миграционните политики. Това се налага предвид необходимостта климатичната стратегия да проникне и се приложи хоризонтално през всички области, за да изградим една преразпределяща и възобновяваща икономика.

Консорциумът #ClimateOfChange провежда изследване по тази тема, което се ръководи от екипа на Oxfam Deutschland. Акцентът е икономика, ориентирана към човека, която отчита и уважава както правото на всички хора да задоволяват основните си потребности, така и границите на системите в природата на нашата планета.

Екологична икономика

Консорциумът #ClimateOfChange отправя молба и за отчитане на разбиране не само за природните бедствия, но и за забавеното действие на ефектите от изменението на климата като причина за миграция. Те изискват включване на мерки за закрила и подкрепа за хората, които са принудени да се местят в рамките на страната си или между различни държави.

„Изменението на климата е преди всичко резултат от неустойчиви модели на производство и потребление в процеса на развитие. Като граждани и представители на гражданското общество, се обръщаме към Европейския съюз и страните членки с призив да действат смело и да поведат към преход към екологична икономика, която уважава човешките права и опазването на околната среда.“, настоява Маргарита Романели, координатор „Застъпничество“ по проекта #ClimateOfChange в WeWorld-GVC. „Европа трябва да се изправи пред предизвикателството и да поведе глобалния процес към нов екологичен хуманизъм и да преодолее неравенствата.“

Призоваваме всички членове на Европейския парламент в Комисията за развитие да вземат предвид предложените изменения в проектопредложението, предоставени от Консорциума #ClimateOfChange и да гласуват в тяхна подкрепа, тъй като времето изтича и това предложение е важна стъпка към признаването на проблема за хората, които са изложени в най-голяма степен на последиците и са човешкото лице на климатичните изменения.

Източник: EEB.org

Още новини