Нашата визия

Семената на един нов свят
Каква е идеята на „Климат на промяна“ (#ClimateOfChange)?

Климатът се е променял и преди в световната история. Но днешните драстични изменения са преди всичко резултат от човешка дейност. Начинът ни на живот, с агресивния добив на ресурси и употребата на изкопаеми горива, играе огромна роля за опустошението на планетата. А на чисто човешко ниво сегашната икономика съдържа дълбоки неравенства в същината си – корпорациите и богатите общества се облагодетелстват от ресурсите, живота и средата на останалите хора.

#ClimateOfChange възприема климатичната криза като неразривно свързана с принудителната миграция – и двете се коренят в една несправедлива икономическа система. Участието е ключово, за да осигурим справедлив преход към устойчива система, която работи за всички.

Нашата ситуация е много сложна и няма как да разграничим тези теми – те са свързани помежду си.

Екологичната криза е социална криза

Изменението на климата, разбира се, води до влошаване на околната среда, но това не е всичко. На човешко ниво маргинализираните държави и хора понасят непропорционално голяма част от пораженията – по отношение на поминък, работа, здраве, достъп до права. Държавите и отделните хора, които допринасят най-малко за екологичната криза, понасят най-тежко последствията ѝ.
Някои европейци може да разполагат с лукса да водят „зелен“ начин на живот, но обществото като цяло е изградено върху екстремно консуматорство. Ако всички хора по света живееха като средностатистическия жител на ЕС, щяха да са ни нужни 2,8 планети Земя! Хората, засегнати от изменението на климата, може да се лишат от здравето, имуществото или поминъка си, да натрупат неизплатими дългове или да изгубят способността да водят достоен живот в собствения си дом.
Последиците от климатичните промени могат да принудят хора да мигрират както вътре в собствената си страна, така и в съседните държави. Малка част от тях стигат дори по-далеч, до Европа. Против волята си, те са принудени да изоставят домовете, близките, приятелите, а понякога и вещите си, в търсене на по-добър живот.
Хората, принудени да мигрират, често не разполагат с адекватна правна и социална закрила. Налага им се да приемат каквато и да е работа, понякога за сметка на свободата си. Хора, които нямат достъп до най-основните човешки и трудови права, стават уязвими за експлоатация или дори робски условия, ако работодателите им решат да се възползват от тях.
Когато мигрантите без документи послужат за неофициална работна ръка, компаниите, които ги наемат, получават несправедливо предимство пред онези, които уважават човешките, икономическите, социалните и екологичните права и изплащат достойно възнаграждение на служителите си.
Намаляването на природните ресурси, работните места и услугите може да доведе до конфликти, понеже всеки прави каквото може, за да оцелее. Ако хората бъдат възпрепятствани да напускат някоя територия, където липсва работа или храна, може да възникнат кризи с огромна човешка, социална и икономическа цена.

НАШИЯТ ОТГОВОР

Нуждаем се от система, която поставя екологичните и социалните аспекти на централно място в политическите и индивидуалните решения. Климатичната справедливост за всички е въпрос на права. За да осъществим справедлив преход, #ClimateOfChange призовава правителствата да правят правилните промени в закона.

Понятието „справедлив преход“ дефинира не само КАКВО ще представлява новата система, но и КАК ще стигнем до нея. Справедливият преход означава, че процесът към промяна гарантира удовлетворяването на основните нужди и осигуряването на социално благоденствие за всеки.

По тези причини #ClimateOfChange се бори да:

1. Задържим глобалното затопляне в рамките на 1,5 °C, като постигнем климатична неутралност за ЕС до 2040 г., едно десетилетие преди настоящата цел 2050 г.

ЕС трябва да декарбонизира икономиката си, като насърчава подмяната на изкопаемите горива с възобновяеми енергийни технологии и повишава енергийната ефективност в ключовите сектори енергетика, отопление и транспорт.

2. Направим преход към една социално и екологично справедлива икономика, която служи на обществото и природата, а не на корпорациите.

Този нов икономически модел трябва да бъде регенеративен, демократичен, справедлив и грижовен. Държавите с най-голям принос за климатичните промени трябва да осигурят обезщетения на всички най-пострадали общности, като финансират международни механизми и подкрепят мерките за адаптация в засегнатите страни.

3. Въведем политики за безопасна миграция.

Политиките за безопасна миграция и правната защита позволяват на хората навсякъде по света да мигрират, като стратегия за адаптация с екологичната криза; те са част от всеобщото право на свободно придвижване.

4. Включим гледните точки на младите хора в политическите решения.

Младите хора и бъдещите поколения са сред най-засегнатите от климатичните промени, но те са и най-големите носители на промяна. #ClimateOfChange се стреми да ги информира и да им даде власт и глас по пътя към промяната.

Нуждаем се от задължителни правила, за да
постигнем климатична справедливост за всеки –
за благоденствието на планетата ни и ВСИЧКИ хора по нея!