Подпиши петицията!

Share

От 22 април 2021 г. до момента петицията “Климат на промяна” е подкрепена от повече от 100 000 души чрез няколко подписки онлайн и на хартия. Ако споделяте исканията й, можете да я подпишете.

Искания на петицията

Спрете промяната на климата, поставете начало на климат на промяна

Климатичната криза е едновременно екологична и социална, следователно справянето с нея е въпрос на екологична и социална справедливост.

Глобалното затопляне и влошаването на околната среда засягат цялото човечество пряко, но и засилват вече съществуващите заплахи пред държавите и хората в неравностойно положение. Сътресенията, причинени от кризата в климата и биоразнообразието, лишават уязвимите групи от достъп до безопасна среда, намаляват възможностите им за достоен поминък и ограничават социалните и икономическите им права.

Освен това онези, които плащат най-високата цена, имат най-малък принос за екологичните кризи, докато държавите и хората, които в най-голяма степен ги причиняват, притежават ресурсите да се приспособят към влошаващите се условия.

Ние, долуподписаните, настояваме за промени в политическите решения, които ще гарантират здравословно и устойчиво бъдеще за сегашните и следващите поколения и които не пренебрегват никого и разпределят тежестта на промяната справедливо.

Справедливият преход може да ни помогне да изградим един по-добър свят за човечеството и природата. За да постигнем благоденствие, без да надхвърляме ограниченията на планетата, призоваваме за следните действия:

1. За да задържи глобалното затопляне под 1,5 °C и да избегне катастрофални последствия, Европейският съюз трябва да пренасрочи за 2040 г. целите си за климатична неутралност, едно десетилетие по-рано от сегашния срок 2050 г. ЕС трябва да декарбонизира икономиката си, като ускори прехода от изкопаеми горива към чисти, възобновяеми технологии, като повиши енергийната ефективност на ключовите сектори енергетика, отопление и транспорт и като насърчи цялостното намаляване на енергийното потребление.

2. Да преминем към една икономика на благосъстоянието, която е социално и екологично справедлива, поставя интересите на обществото и природата пред тези на корпорациите и се води по други показатели освен брутния вътрешен продукт. Икономиката на благосъстоянието трябва да се откаже от сегашната разрушителна фиксация върху постоянния растеж на икономиката и производителността. Вместо това тя трябва да стане регенеративна, устойчива, демократична, справедлива и грижовна.

3. Да стимулираме локалната устойчивост и глобалната справедливост, като осигурим финансова и техническа подкрепа на държавите, засегнати от изменението на климата, и като създадем международна схема за защита на миграцията по климатични причини. Политики за миграцията и адаптацията, които са справедливи и основани върху правата на човека, ще дадат повече устойчивост на най-уязвимите хора. Освен това те ще повишат благосъстоянието в изходните, транзитните и крайните общности.

4. Младите хора са важни, но недостатъчно представени участници със залог в настоящето и още повече в бъдещето. Политиците трябва да им дадат възможност за участие и да включат гледните им точки в политическия процес, като създадат Младежки съвети в ЕС и отделните държави-членки. Тези Младежки съвети следва да получат статут на социални партньори в ЕС и страните-членки и да си сътрудничат с Младежката консултативна група за изменението на климата към ООН.

Тази петиция е връчена на представители на Европейската комисия на 11 ноември 2022 г., на събитие, организирано от коалиция „Климат на промяна“ в рамките на 27-ата сесия от Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата в Египет.

Петицията се организира от коалиция „Климат на промяна“ (Climate of Change), чиято основна цел е да повиши осведомеността ни за връзките между климатичните промени и миграцията и за нуждата от една икономика на благосъстоянието.

Прочети повече

Вижте още