Политика за защита на личните данни и условия за ползване

Проектът „Спри промяната на климата, постави начало на климат на промяна!“ се финансира от Европейския съюз в рамките на проект по програма DEAR (Образование за развитие и повишаване на информираността) и има за цел да осведоми и обучи млади хора от 13 европейски страни относно връзката между изменението на климата и имиграцията, и така да мотивира хората да променят начина си на живот, и да отстояват нови политики за развитие.

ActionAid Hellas участва в проекта като партньор и администрира уебсайта Climateofchange.info като част от финансирания от ЕС проект „Спри промяната на климата, постави начало на климат на промяна!“.

Условия за ползване:

1. Въведение:

Целта на настоящия документ е да се посочат условията и разпоредбите, които уреждат ползването (наричани оттук нататък „Условия за ползване“) на уебсайта www.climateofchange.info, създаден в рамките на финансирания от ЕС проект „Спри промяната на климата“ от „ActionAid Hellas“ — сдружение с нестопанска цел със седалище в Атина, Leoforos Mesogeion 204, 1st Floor, 15561, Holargos (наричано по-нататък „Организацията“), работещо за свят без бедност и несправедливост в развиващите се страни.

Всички уебстраници, включени в горепосочения уебсайт на Организацията (наричан оттук нататък „Уебстраница“), се отнасят до настоящите Условия за ползване. Условията за ползване на Уебстраницата не се отнасят до уебстраници, поддържани от други организации чрез отделен уебсайт, или от други национални агенции на ActionAid, които могат да бъдат свързани с Уебстраницата. Потребителите на тези уебстраници следва да се информират за политиката за защита на личните данни на отделните уебстраници, които посещават.

2. Условия за ползване:

Посетителите/потребителите на Уебстраницата (наричани оттук нататък „Потребители“) трябва да прочетат внимателно настоящите Условия за ползване, преди да използват уебстраницата. Ползването на уебстраницата потвърждава, че потребителят се е запознал, разбрал и приел всички условия, посочени в нея. В случай че потребителите не са съгласни с Условията за ползване на уебстраницата, те трябва да се въздържат от използване на неговите услуги.

Условията за ползване са валидни за цялото съдържание на Уебстраницата (наричано по-нататък „съдържание“), което — например — съдържа текстове, картинки, графики, снимки, изображения, видео, звук, архиви.

Настоящите Условия за ползване могат да бъдат преразгледани и актуализирани по всяко време без предварително предупреждение. Потребителите са длъжни да проверят Уебстраницата за евентуални промени в условията за ползване и, ако продължават да използват тази Уебстраница, се предполага, че приемат измененията на Условията за ползване.

3. Отговорност на потребителя:

Потребителите на Уебстраницата са длъжни да спазват правилата и разпоредбите на гръцкото, европейското и международното право и да се въздържат от всякакво незаконно и неправомерно поведение, когато използват Уебстраницата и във връзка с нея. Потребителите на Уебстраницата носят отговорност за всички вреди, които могат да бъдат причинени на Организацията поради лоша или измамна употреба на Уебстраницата и предлаганите чрез нея услуги.

В случай че Организацията участва в съдебно дело или е задължена да предостави обезщетение от какъвто и да е вид, възникнало в резултат на нарушение на задълженията на ползвателите, както са определени в настоящите Условия за ползване, ползвателят поема отговорността да обезщети Организацията за претърпените вреди.

4. Ограничаване на отговорността на организацията:

Организацията се стреми да обслужва потребителите на Уебстраницата по възможно най-добрия начин, като прави всичко възможно информацията и цялото съдържание на Уебстраницата й да са подчинени на принципите на коректност, точност, съгласуваност, професионализъм и достъпност.

Организацията обаче не е в състояние да гарантира, че съдържанието на Уебстраницата е подходящо за каквато и да е употреба, приложение или причина. При никакви обстоятелства, включително дори случаи на небрежност, Организацията не може да бъде държана отговорна за какъвто и да било вид вреда, която може да бъде причинена на потребителя на Уебстраницата поради използването ѝ. Той/тя действа по собствена инициатива и приемайки настоящите Условия за ползване.

По същия начин Организацията не е в състояние да гарантира, че Уебстраницата или друг съответен уебсайт или сървъри, чрез които съдържанието на Уебстраницата е достъпно за потребителите, могат да бъдат предоставяни без вируси или други вредни компоненти.

При никакви обстоятелства и в никакъв случай организацията не носи отговорност, включително в случай на небрежност, за последващи, допълнителни, непреки, конкретни обезщетения или разходи или глоби, които могат да възникнат във връзка с искове, подадени от трети страни от или във връзка с използването, копирането или представянето на тази Уебстраница или нейното съдържание, или на друга свързана уебстраница, независимо от факта, че Организацията е била уведомена, е знаела или е трябвало да знае за тази вероятност.

5. Авторско право и търговски марки:

Авторското право върху цялото съдържание на Уебсайта, с изключение на изрично посочените случаи (авторски права за трети страни), принадлежи на Организацията и е защитено от съответното законодателство на гръцкото право, европейското право и международните конвенции и договори.

Организацията си запазва правата за всички авторски права по отношение на съдържанието на Уебстраницата и копията, създадени въз основа на нея.

Съдържанието на Уебстраницата се предоставя на потребителите за лично ползване и подлежи на промени, без предварително предупреждение, въз основа на преценката на Организацията. Без писменото съгласие на законните представители на Организацията тя не може да бъде прехвърляно на трети страни със или без получаване на нещо в замяна, копирана, възпроизвеждана, изменяна, повторно публикувана, предавана или разпространявана по какъвто и да е начин или с каквито и да е средства.

Останалата част от продуктите или услугите, посочени на електронните страници на настоящата Уебстраница, които носят търговските марки на съответните организации, дружества, сътрудници на органи и всякакъв вид публичноправни или частноправни субекти, представляват интелектуална и индустриална собственост на съответните органи и за всяко използване на съдържанието на тези уебстраници трябва да бъде получено писменото съгласие на всеки бенефициер.

6. Непълнолетни потребители

Непълнолетните потребители на Уебстраницата имат право на достъп до услугите, предоставяни от Уебстраницата, само с предварителното съгласие на своите родители и настойници.

7. Достъп до информацията:

Предоставянето на личната информация на потребителя предполага автоматично съгласие за използването ѝ.

Организацията изисква служителите й и тези, които отговарят за поддръжката на Уебстраницата, да предоставят на потребителите нивото на сигурност, посочено в настоящата декларация за поверителност.

При никакви други обстоятелства организацията не може да съобщава на трети страни личната информация на ползвателите без тяхното предварително съгласие, освен ако това не е поискано чрез правни процедури.

При определени обстоятелства е разрешено или наложено по законов път или въз основа на съдебна заповед — без предварително съгласие на потребителите на Уебстраницата — да се събира, използва и разкрива личната информация, която е подадена по електронен път.

8. Бисквитки:

Организацията има право да използва „бисквитки“ като част от улесняване на процеса и за да извършва услугите си чрез своята Уебстраница. Бисквитките са малки файлове (текстови файлове), изпращани и съхранявани на компютъра на потребителя, които позволяват на уебстраници, като настоящата, да функционират без каквито и да е технически проблеми, да събират множество решения, направени от потребителя, да разпознават често срещаните потребители, да улесняват достъпа им до всяка уебстраница и да събират информация, която може да подобри съдържанието на Уебстраницата. Бисквитките не причиняват вреди нито на компютъра на потребителя, нито на съхраняваните в него файлове. Организацията използва „бисквитки“, за да предостави информация на потребителя, и те се заличават автоматично при излизане от сайта. Трябва да се отбележи, че „бисквитките“ са изключително необходими, за да се гарантира правилното функциониране на тази Уебстраница.

9. Поправка, промяна или заличаване на информация:

В случай че потребителят желае определена информация, отнасяща се до него, да бъде заличена, Организацията ще предприеме съответните действия, за да извърши незабавно тази промяна.

Потребителите могат да се свържат с Организацията чрез електронна поща на електронен адрес [email protected] или да се обадят на телефон 0030 212 000 6300, за да получат достъп, да променят или изтрият личните си данни, да посочат проблеми по време на използването и функционирането на Уебстраницата или да изпратят запитване.

Организацията взема всички необходими предпазни мерки, за да защити личната информация на потребителите на Уебстраницата, но защитата на паролите за получаване на достъп до нея зависи от самите потребители.

Сигурност на трансакцията:

Организацията е обвързана по отношение на осигуряването на сигурност, неприкосновеност на личния живот и достоверност на събраната информация за потребителите на Уебстраницата. По-конкретно, Организацията е приела процедури за защита на неприкосновеността на личната информация. Тези процедури защитават личната информация на ползвателите срещу неразрешен достъп или разкриване, загуба или злоупотреба и промяна или унищожаване. Те също така помагат да се удостовери, че тази информация е точна и правилно използвана.

По-конкретно, организацията е приложила подходящи технически мерки, за да защити личната информация на потребителите срещу загуба или каквато и да е незаконна манипулация.

11. Приемане на процедурите за защита на неприкосновеността на личния живот:

Използването на Уебстраницата е доказателство за автоматично и изрично приемане на настоящата политика за защита на личните данни, както и на горепосочените Условия за ползване на Уебстраницата.

12. Приложимо право и други условия:

Условията за ползване на Уебстраницата, както и всяко тяхно изменение или промяна, се уреждат и допълват от гръцкия законодател, европейския законодател и съответните международни договори.

Ако се установи, че някоя клауза от Условията за ползване е в противоречие с посочените по-горе законодателни органи или е станала неактивна, тя автоматично престава да се прилага, без да се отразява върху действието на останалите условия.

Това е общото споразумение между Организацията и потребителите на Уебстраницата и е задължително само за тях.

Нито една промяна на настоящите Условия за ползване няма да бъде взета предвид, нито ще представлява част от настоящото споразумение, ако не е заявена в писмена форма и не е включена в него.

Изрично е посочено, че всички несъответствия, които могат да възникнат от прилагането на настоящите Условия за ползване, освен в случаите, когато бъдат разрешени в добронамерен дух, ще се уреждат от гръцкото право и са от компетентността на съдилищата в Атина.

Политика на поверителност

Бихме искали да Ви уверим, че ActionAid Hellas предприема мерки личните Ви данни да бъдат защитени и да се съхраняват безопасно. По-долу можете да намерите подробна информация за начина, по който ActionAid Hellas използва вашата информация.

Каква лична информация събираме?

Събираме лична информация (като име, адрес, телефон, електронна поща) и само друга необходима информация.

Защо ни е необходима?

Информацията, която събираме, е необходима, за да можем да Ви информираме за дейностите и новините за нашия проект, както и за важните резултати от тях.

Кой има достъп до нея?

Не продаваме личните Ви данни при никакви обстоятелства и не ги споделяме с трети страни за рекламни/промоционални цели.

Само оторизирани служители на ActionAid Hellas и партньорите по проекта „Климат на промяна“ имат достъп до тях.

Комуникация

Комуникацията включва предоставяне на актуална информация за дейностите по проект „Спри изменението на климата, започни климат на промяна“. В случай че не желаете да получавате тези материали в бъдеще, моля, свържете се с нас.

Какви са Вашите права?

Имате право да поискате копие от личните си данни, които се съхраняват в нашите архиви.

Много е важно да се предоставя точна лична информация. Ако смятате, че част от предоставената информация е погрешна, можете да поискате тя да бъде поправена или изтрита. Ако имате коментари относно начина, по който обработваме личните Ви данни, моля, свържете се директно с упълномощения служител, отговарящ за политиката за неприкосновеност на личния живот ActionAid Hellas, г-н Haris Thanasoulas (електронен адрес: [email protected] Тел.: 0030 212 000 6300).