Младежи от цяла Европа стават посланици на #ClimateOfChange

Share

Младежи от цяла Европа стават посланици на #ClimateOfChange

26 студенти и ученици от 13 държави на ЕС бяха подготвени за младежки посланици на кампанията #ClimateOfChange и ще посетят Кения, за да повишат осведомеността за икономическите, социалните и екологичните въздействия на изменението на климата в южната част на света.

Младите хора бяха сред движещите сили, довели Европа до „зелено пробуждане“, но въпреки това гласът им твърде често не е достатъчно представен при обсъжданията на политиките на ЕС. Насърчени от техния дух на промяна, партньорите на проекта #ClimateOfChange организираха поредица от състезания по дебати в средни училища и университети в цяла Европа. Целта беше да се даде думата на младите в „зелените“ обсъждания на ЕС, но също така и да се задълбочи тяхното разбиране за взаимовръзките между изменението на климата, принудителната миграция и по-широката несправедлива динамика на настоящите икономически системи.

Като краен етап в тези национални кръгове по дебати всяка страна имаше възможност да изпрати два отбора – от средношколци и студенти – на европейския финал по дебати, който се проведе в Брюксел в началото на ноември 2021 г. Там младежите успяха да си сътрудничат с връстници от други страни, да обсъждат с евродепутати политиката на ЕС и да споделят своите разсъждения с неправителствени организации. Но най-голямото предизвикателство за тях в тези дни бе да докажат, че са най-добрите дебатьори и заслужават да станат официални младежки посланици на кампанията #ClimateOfChange.

Отличилите се с най-висок резултат на финала на европейския турнир по дебати навлязоха в нов и вълнуващ етап от кампанията, като преминаха обучения по темите и дейностите на #ClimateOfChange, за да могат да предприемат по-обхватни действия в нейните рамки. В поредица от обучителни занятия с партньорите по проекта младежите научиха за климатичните промени и техните последствия върху миграцията, за това как настоящата икономическа система е в основата на социалната и климатичната криза и как младите хора могат да въздействат на политиците за справяне с тази посока на развитие чрез застъпнически действия. В допълнение те бяха обучени в стратегии за комуникация и водене на кампании, за да подобрят своите действия и влияние за постигане на климатична справедливост.

Тяхната следваща и най-важна задача като младежки посланици ще бъде посещение в Кения – една от държавите, обект на теренно проучване по проекта #ClimateOfChange, – където ще разберат какво е влиянието на изменението на климата в южните страни, за да могат да повишат осведомеността относно необходимите политически действия от страна на ЕС за разрешаване и смекчаване на такива последствия.

Разказване на истории за промяна

Участниците в кампанията знаят, че силните истории могат да задвижват хората и да преобразяват обществата. За да могат младежките посланици да говорят въздействащо за основните причини за изменението на климата, по време на обучителните занимания те бяха запознати с различни комуникационни похвати, успешни истории и насоки за водене на кампании.

Студентите ще имат за задача да повишат осведомеността за причините и последствията на климатичната криза, използвайки своите канали в социалните мрежи. Тъй като по време на посещението си в Кения ще покажат по какъв начин тамошните общности биват засегнати от въздействието на една неравнопоставена икономическа система, те преминаха и през обучение как да подхождат с уважение и да не търсят сензации, а да дават думата на местните хора, като зачитат тяхната личност и право на анонимност.

В рамките на кампанията #ClimateOfChange вярваме, че участието е в основата на осигуряването на справедлив преход към устойчива система, която е в услуга на всички. Затова и младежките посланици не само ще споделят своите впечатления и преживявания от пътуването си в Кения, но също така ще насърчават читателите си да се включат в кампанията и да предприемат действия за „климат на промяна“ на местно, национално и европейско ниво. Разгласяването на нашата петиция за климатична справедливост ще е и техният призив към действие през следващите месеци, предхождащи Конференцията на ООН по изменението на климата (COP27).

Основи на застъпничеството

След завръщането си от Кения младежките посланици ще се срещнат с членове на Европейския парламент. Целта на тези онлайн срещи е студентите да имат възможност в пряк разговор да разкажат на политиците своите преживявания в южната част на света. Те ще се позоват на собствени истории, за да отворят очите на членовете на Европейския парламент за действителността в бедните държави, понасящи последствията от действията на богатите такива.

Изменението на климата води до влошаване на околната среда, но не само – на човешко ниво маргинализираните страни и хора са прекомерно засегнати от тежките му ефекти върху препитанието, работата, здравето и достъпа до права. Страните и отделните хора, които допринасят най-малко за екологичната криза, са онези, които най-много страдат от нейните последици.

Партньорите на #ClimateOfChange изпитват голяма гордост от високата оценка, която младежите дадоха относно удовлетворението си от проведените занятия. В обратната си връзка те споделят, че познанията и критичното им разбиране по различните теми от кампанията са се увеличили благодарение на тези обучения. Освен това се е увеличил и подтикът им да продължават да се посвещават на проблемите с изменението на климата. Накратко, тези млади хора се чувстват овластени да обсъждат темата и да оказват влияние на своите връстници и на политиците, което им дава надежда за тяхното бъдеще.

Още новини