Човешкото лице на климатичните изменения

Share

Средната температура на планетата продължава да се повишава, а с нея зачестяват необичайните природни проявления и бедствията. Последиците от това изменение на климата в световен мащаб стават все по-очевидни, като сред тях се нарежда и вече осезаемото опустиняване и загуба на реколта – явления, които обичайно стават видими след дълго време. Но почвеното засушаване, бурите и наводненията не увреждат само околната среда, те оказват влияние върху живота на всички нас. Последствията от тези природни бедствия засягат много хора по целия свят, които са принудени да напуснат домовете си в търсене на препитание и по-добри възможности. Между изменението на климата и предизвиканите от него преселвания съществува сложна връзка, която се влияе от множество фактори и променливи. А най-новите данни показват, че миграцията нараства: отделни работници, семейства и цели общности се разселват, като най-често се придвижват до нови места в границите на своята държава, област или континент, където живеят, но понякога се местят и отвъд океана.

Нашият подход

Въвличането на младежите и повишаването на тяхното разбиране относно сложната взаимовръзка между изменението на климата и миграцията, с цел да се създаде движение от осъзнати хора, готови да променят начина си на живот и да настояват за нови политики на развитие, е основният замисъл на начинанието „Спри промяната на климата, постави начало на климат на промяна!“ – накратко „Климат на промяна“ – международна инициатива, финансирана от Европейската комисия по програма DEAR, която подкрепя проекти, включващи европейските граждани в социални, икономически и екологични въпроси с глобално значение.

Промяната в индивидуалното поведение обаче не е достатъчна – необходимо е също да се създаде европейска мрежа от млади хора, които работят заедно, за да предизвикат всеобщи промени на местно, национално и европейско равнище. За постигането на тази цел своите усилия обединяват 16 партньора от Европейския съюз, сред които е и фондация „ЕкоОбщност“. Водещ е италианската НПО WeWorld, която успява да привлече към идеята граждански организации, институции и университети от 13 държави. От началото на 2020 г. започнахме да планираме съвместните си действия, насочени към научни изследвания, дебати в училища и университети, както и общоевропейска информационна кампания, която да стигне до милионите млади хора между 16 и 35 години в 23 държави членки на ЕС. Включването на младежите като водеща сила за изграждането на общества, живеещи в съзвучие със законите на природата и социалната справедливост, е в основата на усилията ни за повишаване на всеобщата информираност.

Основни стъпки

Проектът „Климат на промяна“ предвижда четири основни посоки на действие:

1. Проучвания

През първата година интердисциплинарен екип от преподаватели и изследователи от Болонския университет ще посети 4 държави (Сенегал, Етиопия, Камбоджа и Гватемала), за да проучи явленията там. В допълнение германската организация Oxfam ще изготви доклад върху схващането за т.нар. Човешка икономика (Human Economy), за да подчертае взаимовръзките между възприетите модели на производство и потребление в Европа и това, което се случва в най-засегнатите от климатичните промени страни. Междувременно ще бъде проведено сравнително проучване в 23 държави на ЕС, за да се установи как младите хора възприемат тези проблеми и какво е тяхното ниво на познание.

2. Информиране

Младежите ще бъдат включени в обучения за повишаване на знанията им относно тези сложни природно-социални явления. Ученици и студенти от средни училища и университети ще бъдат поканени да участват в образователни състезания под формата на дебати. Предвижда се да бъдат мобилизирани местни младежки организации и известни лица, така че всички заедно да поведат промяна в разбирането на личната ни и обща роля и отговорност за изменящите се условия на живот за всички нас по целия свят. За да могат участниците в различните дейности да опознаят отблизо връзките между тези теми, някои от тях ще получат възможността да посетят четирите страни, обект на изследванията на Болонския университет, за да се срещнат и чуят от първо лице историите на хора, принудени да напуснат домовете си.

3. Общоевропейска кампания

В предвиденото общоевропейско турне, което ще се проведе на главни площади в 10 европейски града, вкл. в България, ще бъдат въвлечени множество граждани от съответните страни. В допълнение са планирани редица дейности както в социалните мрежи, така и на живо, които да достигнат и привлекат младите хора: кратки видеа, уеб сериали, демонстрации и социални експерименти. Ще има прояви и по време на различни фестивали, а също и TEDх разговори.

4. Застъпничество

Младежите, както и всички партньори в проекта, ще провеждат застъпнически дейности на местно, национално и европейско ниво, за да бъде чут техният глас, вкл. ще участват в дебати за последиците от изменението на климата. Те ще имат възможност да се включат и в някои свързани с темата срещи, като Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (СОР). В рамките на три обиколки из Европа, младежите ще се срещнат и с говорители от четирите засегнати страни, които със своите изказвания ще подкрепят и допълнително ще подсилят предприетите застъпнически действия.

Крайната цел

В продължение на 40 месеца „Климат на промяна“ си поставя за цел да създаде едно общоевропейско движение от млади хора, склонни не само да променят навиците си в посока на щадящ околната среда отговорен начин на живот, но и готови да предприемат действия, изискващи целенасочени политики за справяне с глобалното затопляне, признавайки последното, в цялата му сложност, за един от основните двигатели на принудителното разселване на населението. Всъщност основната идея, която ръководи всички наши дейности, е, че справянето с последствията от изменението на климата не може да се постигне по волята само на отделния човек, а са нужни съвместни усилия на гражданите и вземащите решения политици.

Още новини