Започва програмата “МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ НА ПРОМЯНА”

Share

Програма “Младите за климат на промяна” ще подпомогне малки младежки проекти

Фондация „ЕкоОбщност“ обявява програма за осъществяване на дейности, които насърчават устойчиво развитие и промяна в поведението и нагласите на младите хора по отношение на природата и климатичната криза и свързаната с нея миграция. Целите, които програмата “МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ НА ПРОМЯНА” си поставя, са да мотивира активно участие на младите хора чрез разработване и споделяне на добри практики, насочени към повишаване на информираността относно екологичната/климатичната справедливост; да стимулира прилагането на новаторски подходи и форми на разгласяване по въпросите на екологичната/ климатичната справедливост; да допринесе за увеличаване познанията на младите по въпросите на устойчивото и отговорно поведение; да насърчава сътрудничество между организации по темите на устойчивото развитие, икономика на благосъстоянието, екологично отговорното поведение, миграцията и правата на човека.

Целевите групи на дейностите по програмата са млади хора на възраст от 16 до 35 години и лица, вземащи решения на местно, национално и европейско ниво.

От подкрепените чрез програмата проекти се очаква да ангажират и мотивират младите хора да се включат в глобалното движение за климатична справедливост #ClimateOfChange, Основните посоки на действия, които програмата ще подкрепи, са:

    • Активно гражданство: действия, насърчаващи създаването на групи/движения от млади хора, отдадени на споделената грижа към околната среда и общността.

    • Междупоколенческо и междукултурно общуване: действия, насърчаващи общуването, обмена и създаването на взаимоотношения между младите хора, както и между хора от различен произход, социален профил и възраст за общата кауза по справяне с предизвикателствата на климатичната криза.

    • Неформално образование: действия, насърчаващи придобиването и разпространението на знания за отговорен към околната среда начин на живот и на достоверни данни за климатичната криза и миграция, вкл. чрез използването на творчески и развлекателни похвати.

    • Участие в комуникационни дейности: инициативи, насочени към включване на младите хора в планирането и осъществяването на комуникационни и застъпнически кампании за екологична/ климатична справедливост.

Програмата приема предложения от граждански организации, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, чиито дейности са насочени към младите хора, и от неформални сдружения, клубове, групи и движения на местно и национално ниво.

Програмата “МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ НА ПРОМЯНА” предвижда да подкрепи от 5 до 8 проектни предложения.

Ако имате интерес да се включите с малък проект в конкурса, по-долу можете да изтеглите файловете с насоки и формулярите за изготвяне на проектопредложение.

Стойността на един проект следва да бъде между 3900 и 9750 лв.

Периодът за изпълнение на проектите следва да се предвиди между 01.03.2023 и 15.04.2023  г.

Срокът за предаване на проектните предложения е 19 ч. на 19.02.2023 г.

Насоки за кандидатстване и пълен набор от необходимите документи

Програмата “МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ НА ПРОМЯНА” се осъществява в рамките на проект „Климат на промяна“ („Спри промяната на климата, постави начало на климат на промяна! #ClimateOfChange. Проектът е общоевропейска кампания за изграждане на по-добро бъдеще за климатичните бежанци – човешкото лице на климатичните промени”) и обединява 16 партньора от 13 страни членки на Европейския съюз. Той е финансиран по Програмата за образование за развитие и повишаване на информираността (DEAR) на Европейската комисия.

Още новини