O projekcie

Jesteście gotowi na
#KlimatNaZmiany?

Projekt #KlimatNaZmiany (ang. „End Climate Change, Start Climate of Change. #ClimateOfChange”) jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu DEAR (Development Education and Awareness Raising) i ma na celu rozwijanie świadomości młodych obywatelek i obywateli UE oraz krytycznego rozumienia przez nich zmian klimatu i wywołanej nimi migracji, jako jednego z największych wyzwań w zglobalizowanym świecie.

Naszym głównym celem jest zbudowanie lepszej przyszłości zarówno dla młodych ludzi, którzy będą musieli się zmierzyć z najgorszymi skutkami kryzysu klimatycznego, jak i dla migrantów klimatycznych, którzy są ludzką twarzą zmian klimatu. Przez zaangażowanie młodych w Europie podkreślimy współzależności między lokalnymi a globalnymi nierównościami, co będzie dla młodych uczestników inspiracją nie tylko do zmiany swojego codziennego życia, ale także do tego, by stać się rzecznikami i rzeczniczkami kwestii sprawiedliwości globalnej. 

Świadomość
młodzieży

Zmiana

Przez narracje oparte na dowodach będziemy podkreślać współzależności między zmianami klimatu, migracją i obecnym modelem rozwoju, systemem gospodarczym a naszym stylem życia.

Zwiększymy wśród młodych ludzi świadomość ich roli i odpowiedzialności w związku z pierwotnymi przyczynami zamian klimatu spowodowanymi przez człowieka oraz ich konsekwencjami w postaci przymusowych migracji.

Będziemy prowadzić kampanię na rzecz stworzenia ogólnoeuropejskiego ruchu świadomych i dobrze poinformowanych osób, gotowych zmienić swoje zachowania w kierunku bardziej odpowiedzialnego stylu życia, jednocześnie opowiadając się za bardziej zrównoważonym modelem rozwoju, obejmującym działania minimalizujące skutki zmian klimatu i konkretne programy ochrony dla migrantów klimatycznych.​

ankietowanych
młodych ludzi

22.000

ankietowanych
młodych ludzi
uczestników
szkoleń

1.500

uczestników
szkoleń
studia
przypadków

4

studia
przypadków

Informacje poparte dowodami:

Pierwsza część projektu jest poświęcona na badania, dzięki którym powstaną poparte dowodami narracje dotyczące powiązań między migracją a zmianami klimatycznymi. Przygotujemy 4 studia przypadków z Kambodży, Gwatemali, Senegalu i Etiopii, aby oddać głos lokalnym społecznościom najbardziej dotkniętym skutkami zmian klimatu. Wśród obywateli i obywatelek UE w wieku od 16 do 35 lat przeprowadzimy ankietę porównawczą w 23 krajach UE. Ankieta będzie dotyczyła opinii i wiedzy na temat związków między migracją, zmianami klimatu i obecnym modelem gospodarczym Opublikujemy raport o gospodarce zhumanizowanej, z analizą roli naszego obecnego systemu gospodarczego jako istotnej przyczyny źródłowej kryzysu klimatycznego i migracji wywołanych zmianami klimatu, a także przedstawimy propozycje systemowych zmian w kierunku sprawiedliwej, zrównoważonej gospodarki.

edukatorów

600

edukatorów
studia
przypadków

4

studia
przypadków
uczestników
szkoleń

1.500

uczestników
szkoleń

Edukacja i podnoszenie
świadomości

Zorganizujemy konkursy debat na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim z udziałem młodych ludzi ze szkół średnich, wyższych i ośrodków młodzieżowych wszelkiego rodzaju. Celem będzie nie rywalizacja, lecz udział w rozszerzonej aktywności edukacyjnej, dzięki której uczniowie i studenci zapoznają się z kwestiami związanymi ze zmianami klimatu i migracją. W 2021 roku zwycięskie drużyny wyłonione z każdego turnieju krajowego wezmą udział w ogólnoeuropejskich finałach w Brukseli, zaplanowanych na początek listopada 2021 roku. 26 „ambasadorów i ambasadorek gospodarki zhumanizowanej” z 13 różnych państw UE będzie miało okazję odwiedzić jeden z krajów, w których przeprowadzono studium przypadku, i nagłośnić swoje doświadczenia w mediach społecznościowych.

ankietowanych
młodych ludzi

22.000

ankietowanych
młodych ludzi
uczestników
szkoleń

1.500

uczestników
szkoleń
studia
przypadków

4

studia
przypadków

Ogólnoeuropejska kampania

Będziemy zwiększać świadomość młodych ludzi, angażując ich w ukierunkowaną kampanię dotyczącą związków między zmianami klimatu i migracją oraz między stylem życia w Europie a skutkami zmian klimatycznych w najbardziej na nie narażonych krajach. Będziemy przedstawiać historie z badań terenowych, brać udział w targach i festiwalach, zorganizujemy wystąpienia TedX Talks w 4 miastach UE oraz ogólnoeuropejską trasę teatru ulicznego, a także będziemy mobilizować młodych ludzi, by stali się rzecznikami bardziej zrównoważonego modelu, obejmującego sposoby minimalizowania skutków zmian klimatycznych oraz konkretne programy ochrony dla migrantów klimatycznych.

Rzecznictwo oraz młodzi liderzy i liderki

Młodzież oraz wszyscy partnerzy będą zaangażowani w działania rzecznicze na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym, tak by móc zabrać głos i uczestniczyć w globalnej debacie na temat skutków zmian klimatycznych. Młodzi liderzy i liderki będą także mieć możliwość uczestniczenia w niektórych spotkaniach i szczytach decydentów. Młodzi ludzie będą mogli też spotkać się z przedstawicielami czterech krajów, w których przeprowadzono studia przypadków w trakcie ich wizyt w Europie. Świadectwa tych osób wzmocnią przewidywane działania rzecznicze.

Partnerzy

Partnerzy stowarzyszeni