O projekcie

Jesteście gotowi na
#KlimatNaZmiany?

Projekt #KlimatNaZmiany (ang. „End Climate Change, Start Climate of Change. #ClimateOfChange”) jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu DEAR (Development Education and Awareness Raising) i ma na celu rozwijanie świadomości młodych obywatelek i obywateli UE oraz krytycznego rozumienia przez nich zmian klimatu i wywołanej nimi migracji, jako jednego z największych wyzwań w zglobalizowanym świecie.

Naszym głównym celem jest zbudowanie lepszej przyszłości zarówno dla młodych ludzi, którzy będą musieli się zmierzyć z najgorszymi skutkami kryzysu klimatycznego, jak i dla migrantów klimatycznych, którzy są ludzką twarzą zmian klimatu. Przez zaangażowanie młodych w Europie podkreślimy współzależności między lokalnymi a globalnymi nierównościami, co będzie dla młodych uczestników inspiracją nie tylko do zmiany swojego codziennego życia, ale także do tego, by stać się rzecznikami i rzeczniczkami kwestii sprawiedliwości globalnej. 

Świadomość
młodzieży

Zmiana

Przez narracje oparte na dowodach będziemy podkreślać współzależności między zmianami klimatu, migracją i obecnym modelem rozwoju, systemem gospodarczym a naszym stylem życia.

Zwiększymy wśród młodych ludzi świadomość ich roli i odpowiedzialności w związku z pierwotnymi przyczynami zamian klimatu spowodowanymi przez człowieka oraz ich konsekwencjami w postaci przymusowych migracji.

Będziemy prowadzić kampanię na rzecz stworzenia ogólnoeuropejskiego ruchu świadomych i dobrze poinformowanych osób, gotowych zmienić swoje zachowania w kierunku bardziej odpowiedzialnego stylu życia, jednocześnie opowiadając się za bardziej zrównoważonym modelem rozwoju, obejmującym działania minimalizujące skutki zmian klimatu i konkretne programy ochrony dla migrantów klimatycznych.​

ankietowanych
młodych ludzi

22.000

ankietowanych
młodych ludzi
uczestników
szkoleń

1.500

uczestników
szkoleń
studia
przypadków

4

studia
przypadków

Informacje poparte dowodami:

Pierwsza część projektu jest poświęcona na badania, dzięki którym powstaną poparte dowodami narracje dotyczące powiązań między migracją a zmianami klimatycznymi. Przygotujemy 4 studia przypadków z Kambodży, Gwatemali, Senegalu i Etiopii, aby oddać głos lokalnym społecznościom najbardziej dotkniętym skutkami zmian klimatu. Wśród obywateli i obywatelek UE w wieku od 16 do 35 lat przeprowadzimy ankietę porównawczą w 23 krajach UE. Ankieta będzie dotyczyła opinii i wiedzy na temat związków między migracją, zmianami klimatu i obecnym modelem gospodarczym Opublikujemy raport o gospodarce zhumanizowanej, z analizą roli naszego obecnego systemu gospodarczego jako istotnej przyczyny źródłowej kryzysu klimatycznego i migracji wywołanych zmianami klimatu, a także przedstawimy propozycje systemowych zmian w kierunku sprawiedliwej, zrównoważonej gospodarki.

edukatorów

600

edukatorów
studia
przypadków

4

studia
przypadków
uczestników
szkoleń

1.500

uczestników
szkoleń

Edukacja i podnoszenie
świadomości

Zorganizujemy konkursy debat na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim z udziałem młodych ludzi ze szkół średnich, wyższych i ośrodków młodzieżowych wszelkiego rodzaju. Celem będzie nie rywalizacja, lecz udział w rozszerzonej aktywności edukacyjnej, dzięki której uczniowie i studenci zapoznają się z kwestiami związanymi ze zmianami klimatu i migracją. W 2021 roku zwycięskie drużyny wyłonione z każdego turnieju krajowego wezmą udział w ogólnoeuropejskich finałach w Brukseli, zaplanowanych na początek listopada 2021 roku. 26 „ambasadorów i ambasadorek gospodarki zhumanizowanej” z 13 różnych państw UE będzie miało okazję odwiedzić jeden z krajów, w których przeprowadzono studium przypadku, i nagłośnić swoje doświadczenia w mediach społecznościowych.

ankietowanych
młodych ludzi

22.000

ankietowanych
młodych ludzi
uczestników
szkoleń

1.500

uczestników
szkoleń
studia
przypadków

4

studia
przypadków

Ogólnoeuropejska kampania

Będziemy zwiększać świadomość młodych ludzi, angażując ich w ukierunkowaną kampanię dotyczącą związków między zmianami klimatu i migracją oraz między stylem życia w Europie a skutkami zmian klimatycznych w najbardziej na nie narażonych krajach. Będziemy przedstawiać historie z badań terenowych, brać udział w targach i festiwalach, zorganizujemy wystąpienia TedX Talks w 4 miastach UE oraz ogólnoeuropejską trasę teatru ulicznego, a także będziemy mobilizować młodych ludzi, by stali się rzecznikami bardziej zrównoważonego modelu, obejmującego sposoby minimalizowania skutków zmian klimatycznych oraz konkretne programy ochrony dla migrantów klimatycznych.

Rzecznictwo oraz młodzi liderzy i liderki

Młodzież oraz wszyscy partnerzy będą zaangażowani w działania rzecznicze na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym, tak by móc zabrać głos i uczestniczyć w globalnej debacie na temat skutków zmian klimatycznych. Młodzi liderzy i liderki będą także mieć możliwość uczestniczenia w niektórych spotkaniach i szczytach decydentów. Młodzi ludzie będą mogli też spotkać się z przedstawicielami czterech krajów, w których przeprowadzono studia przypadków w trakcie ich wizyt w Europie. Świadectwa tych osób wzmocnią przewidywane działania rzecznicze.

Partnerzy

FINEP

Niemcy

Forum na rzecz międzynarodowego rozwoju i planowania (finep) to niemiecka organizacja non-profit zajmująca się zrównoważonym rozwojem, z naciskiem na edukację rozwojową, politykę środowiskową i promowanie demokracji lokalnej.
Dowiedz się więcej
WeWorld

Włochy

WeWorld to niezależna włoska organizacja działająca w 29 krajach, w tym we Włoszech, w celu promowania i zagwarantowania praw kobiet, dzieci i społeczności lokalnych przez współpracę rozwojową i programy pomocy humanitarnej.
Dowiedz się więcej
University of Nicosia Research Foundation

Cypr

Misją Fundacji Badawczej Uniwersytetu Nikozyjskiego (UNRF) jest inspirowanie i promowanie wiedzy, innowacji i rozwoju przez najnowocześniejsze badania.
Dowiedz się więcej
University of Bologna

Włochy

Uniwesytet Boloński (Unibo), założony w 1088 r., to najstarszy uniwersytet w Europie Zachodniej. Dziś pozostaje jedną z najważnijeszych instytucji szkolnictwa wyższego w całej Europie.
Dowiedz się więcej
Südwind

Austria

Südwind działa na rzecz zrównoważonego globalnego rozwoju, praw człowieka i godnych warunków pracy na całym świecie.
Dowiedz się więcej
Slovenian Global Action

Słowenia

SLOGA to platforma organizacji pozarządowych (NGO) zajmujących się międzynarodową współpracą rozwojową, edukacją globalną i pomocą humanitarną.
Dowiedz się więcej
OXFAM

Niemcy

Oxfam Deutschland to niezależna organizacja rozwojowo-pomocowa, działająca na rzecz sprawiedliwego świata bez ubóstwa.
Dowiedz się więcej
City of Bologna

Włochy

Bolonia to siódme co do wielkości miasto we Włoszech, liczące około 400 tysięcy mieszkańców, zaś szóste pod względem znaczenia gospodarczego.
Dowiedz się więcej
Instituto Marquês de Valle Flôr

Portugalia

IMVF to portugalska fundacja na rzecz rozwoju i współpracy, która rozpoczęła działalność ponad 30 lat temu.
Dowiedz się więcej
Hungarian Baptist Aid

Węgry

Hungarian Baptist Aid to organizacja humanitarna zapewniająca pomoc, także rozwojową i duchową, osobom potrzebującym i marginalizowanym społecznie, aby poprawić ich sytuację, dążąc do tworzenia szans na godniejsze życie, bez względu na narodowość, rasę, religię, przynależność polityczną lub społeczną beneficjentów.
Dowiedz się więcej
European Environmental Bureau

Belgia

EEB to największa europejska sieć obywatelskich organizacji ekologicznych.
Dowiedz się więcej
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Polska

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie to ogólnopolska organizacja, która koncenruje się na zrównoważonym rozwoju i ochronie środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz poszanowaniu praw człowieka i zasad proekologicznych w biznesie.
Dowiedz się więcej
BEPF

Bułgaria

BEPF powstało w 2003 r. jako bułgarski członek Environmental Partnership Association, zrzeszającego 6 organizacji pozarządowych z Europy Środkowo-Wschodniej.
Dowiedz się więcej
Alianza

Hiszpania

Jesteśmy organizacją pozarządową z Hiszpanii.
Dowiedz się więcej
European Association for Local Democracy

Francja

ALDA powstała w 1999 r. z inicjatywy Rady Europy, aby koordynować i wspierać sieć Agencji Demokracji Lokalnej – samofinansujących się, zarejestrowanych lokalnie NGO, promujących zasady dobrych rządów i samorządności lokalnej.
Dowiedz się więcej
ActionAid Hellas

Grecja

ActionAid to niezależna organizacja międzynarodowa, działająca od 1972 r., zrzeszająca ponad 15 milionów ludzi w 45 krajach na rzecz świata wolnego od ubóstwa i niesprawiedliwości.
Dowiedz się więcej

Partnerzy stowarzyszeni

The Polish Council of Youth Organizations

Polska

The Polish Council of Youth Organizations
OJV – Austrian National Youth Council

Austria

OJV – Austrian National Youth Council
Municipality of Milan

Włochy

Municipality of Milan
Mekelle University

Etiopia

Mekelle University
Fairtrade Polska

Polska

Fairtrade Polska
Cheickh Anta Diop University in Dakar

Senegal

Cheickh Anta Diop University in Dakar
BOJA/National Youth Network

Austria

BOJA/National Youth Network
ASviS/Alleanza Italiana Per Lo Svillupo Sostenible

Włochy

ASviS/Alleanza Italiana Per Lo Svillupo Sostenible
Associazione Noi Del Tosi

Włochy

Associazione Noi Del Tosi
ACABAS

Włochy

ACABAS