Share

Uchwała przygotowywana przez Komisję Rozwoju Parlamentu Europejskiego musi podnieść poprzeczkę dla działań UE na rzecz łagodzenia wpływu zmian klimatycznych na szczególnie narażone populacje.

W piątek 2 października Komisja Rozwoju Parlamentu Europejskiego (DEVE) będzie głosować nad wnioskiem o uchwałę dotyczącą wpływu zmian klimatycznych na szczególnie narażone populacje w krajach rozwijających się.

Mając na uwadze, że świat rozmija się z uzgodnionymi celami klimatycznymi, projekt uchwały wzywa Komisję Europejską do przygotowania szeroko zakrojonej strategii dotyczącej wkładu UE w ograniczenie skutków globalnego ocieplenia. Projekt wskazuje również, że migracje w odpowiedzi na zmiany klimatu coraz częściej stają się koniecznością, i proponuje opracowanie międzynarodowych ustaleń w zakresie zarządzania migracjami klimatycznymi.

Eva Izquierdo, koordynatorka rzecznictwa #KlimatNaZmiany w European Environmental Bureau, stwierdziła:

„Cieszymy się, że DEVE opracowała tekst, który odzwierciedla fakt, że kryzys klimatyczny potęguje zagrożenia zmuszające ludzi do migracji. Raport wzywa UE, by robiła więcej w celu jak najszybszego osiągnięcia neutralności klimatycznej, co jest echem głosów młodych ludzi protestujących na ulicach.

Jednak UE musi także stać się bardziej przyjaznym miejscem dla migrantów i uchodźców, a także opracować konkretne programy ochrony dla migrantów klimatycznych”.

Biorąc pod uwagę brak wystarczającego wsparcia finansowego dla społeczności globalnego Południa najbardziej dotkniętych zmianami klimatu, zwłaszcza jeśli chodzi o środki adaptacyjne, na uznanie zasługuje sprawozdawczyni Mónica Silvana González, która zauważyła: „UE, jej państwa członkowskie oraz inne kraje rozwinięte muszą radykalnie zwiększyć skalę działania, zważywszy, że gazy cieplarniane powodujące zmiany klimatyczne zostały wyemitowane do atmosfery niemal wyłącznie przez nie”.

Wniosek wspomina o nierównościach płciowych w narażeniu na skutki zmian klimatycznych i przewiduje konkretne środki, także finansowe, na przeciwdziałanie tym nierównościom, jak również wsparcie młodych ludzi i uznanie ich cennego wkładu w podnoszenie na całym świecie świadomości zmian klimatu oraz potrzeby wzmocnienia pozycji młodszych pokoleń.

Podnoszenie poprzeczki

Te kluczowe punkty są filarami finansowanego przez UE projektu #KlimatNaZmiany, prowadzonego przez WeWorld-GVC wraz z 15 organizacjami partnerskimi z Unii Europejskiej, m.in. European Environmental Bureau (EEB). Projekt ma na celu zaangażowanie i mobilizowanie młodzieży wokół współzależności między zmianami klimatu i migracją. W ramach naszej kampanii i działań rzeczniczych wzywamy europosłanki i europosłów w Komisji Rozwoju do wykonania następnego kroku i jeszcze ambitniejszego działania. 

Europosłowie muszą domagać się ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w stopniu potrzebnym do utrzymania wzrostu globalnych temperatur poniżej krytycznego poziomu 1,5oC. Wiąże się to z ograniczeniem emisji o 65% do 2030 roku. Ponadto #KlimatNaZmiany wzywa europosłów, by apelowali o likwidację ubóstwa i zmniejszanie nierówności.

Jeśli chodzi o politykę i finansowanie potrzebne do realizacji tej strategii, proponujemy, by obejmowała ona wszystkie sektory, a w szczególności politykę przemysłową, handlową, rolną, inwestycyjną i migracyjną. A to dlatego, że nasza strategia klimatyczna musi być przekrojowa, przenikać wszystkie dziedziny, my zaś musimy zbudować gospodarkę opartą na redystrybucji i regeneracji.

Konsorcjum #KlimatNaZmiany prowadzi badania na ten właśnie temat pod kierownictwem Oxfam Deutschland: nad gospodarką zhumanizowaną, która szanuje zarówno prawo wszystkich ludzi do zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, jak i granice naturalnych ekosystemów naszej planety.

Ekonomia ekologiczna

Ostatni postulat #KlimatNaZmiany dotyczy uwzględnienia nie tylko klęsk żywiołowych, ale także powoli narastających efektów zmian klimatu jako czynników powodujących migracje, które wymagają środków ochrony i wsparcia dla osób zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania w obrębie kraju, lub wyjazdu za granicę.

Margherita Romanelli, koordynatorka rzecznictwa #KlimatNaZmiany w WeWorld-GVC, powiedziała:

„Zmiany klimatyczne wynikają głównie z modelu rozwoju opartego na niezrównoważonej produkcji i konsumpcji. Jako społeczeństwo obywatelskie oraz obywatelki i obywatele zwracamy się do Unii Europejskiej i jej państw członkowskich z prośbą o podjęcie natychmiastowych, odważnych działań i stanięcie na czele transformacji do ekologicznej gospodarki, szanującej prawa człowieka i środowiska.

Europa powinna podjąć wyzwanie i stać się liderem globalnego procesu zmierzającego do stworzenia nowego humanizmu ekologicznego i do pokonania nierówności.

Wzywamy wszystkich europosłów i europosłanki z komisji do uwzględnienia poprawek przedstawionych przez #KlimatNaZmiany i do głosowania, bo kończy nam się czas, a ten wniosek jest ważnym krokiem w kierunku dostrzeżenia osób najboleśniej dotkniętych konsekwencjami, będących ludzką twarzą zmian klimatu”.

Więcej informacji:

Khaled Diab 

p.o. menedżera ds. komunikacji

khaled.diab@eeb.org

Source: EEB.org

Więcej aktualności