Organizacje społeczeństwa obywatelskiego: Parlament Europejski musi ambitniej podejść do migracji klimatycznej

Share

Uchwała przygotowywana przez Komisję Rozwoju Parlamentu Europejskiego musi podnieść poprzeczkę dla działań UE na rzecz łagodzenia wpływu zmian klimatycznych na szczególnie narażone populacje.

W piątek 2 października Komisja Rozwoju Parlamentu Europejskiego (DEVE) będzie głosować nad wnioskiem o uchwałę dotyczącą wpływu zmian klimatycznych na szczególnie narażone populacje w krajach rozwijających się.

Mając na uwadze, że świat rozmija się z uzgodnionymi celami klimatycznymi, projekt uchwały wzywa Komisję Europejską do przygotowania szeroko zakrojonej strategii dotyczącej wkładu UE w ograniczenie skutków globalnego ocieplenia. Projekt wskazuje również, że migracje w odpowiedzi na zmiany klimatu coraz częściej stają się koniecznością, i proponuje opracowanie międzynarodowych ustaleń w zakresie zarządzania migracjami klimatycznymi.

Eva Izquierdo, koordynatorka rzecznictwa #KlimatNaZmiany w European Environmental Bureau, stwierdziła:

„Cieszymy się, że DEVE opracowała tekst, który odzwierciedla fakt, że kryzys klimatyczny potęguje zagrożenia zmuszające ludzi do migracji. Raport wzywa UE, by robiła więcej w celu jak najszybszego osiągnięcia neutralności klimatycznej, co jest echem głosów młodych ludzi protestujących na ulicach.

Jednak UE musi także stać się bardziej przyjaznym miejscem dla migrantów i uchodźców, a także opracować konkretne programy ochrony dla migrantów klimatycznych”.

Biorąc pod uwagę brak wystarczającego wsparcia finansowego dla społeczności globalnego Południa najbardziej dotkniętych zmianami klimatu, zwłaszcza jeśli chodzi o środki adaptacyjne, na uznanie zasługuje sprawozdawczyni Mónica Silvana González, która zauważyła: „UE, jej państwa członkowskie oraz inne kraje rozwinięte muszą radykalnie zwiększyć skalę działania, zważywszy, że gazy cieplarniane powodujące zmiany klimatyczne zostały wyemitowane do atmosfery niemal wyłącznie przez nie”.

Wniosek wspomina o nierównościach płciowych w narażeniu na skutki zmian klimatycznych i przewiduje konkretne środki, także finansowe, na przeciwdziałanie tym nierównościom, jak również wsparcie młodych ludzi i uznanie ich cennego wkładu w podnoszenie na całym świecie świadomości zmian klimatu oraz potrzeby wzmocnienia pozycji młodszych pokoleń.

Podnoszenie poprzeczki

Te kluczowe punkty są filarami finansowanego przez UE projektu #KlimatNaZmiany, prowadzonego przez WeWorld-GVC wraz z 15 organizacjami partnerskimi z Unii Europejskiej, m.in. European Environmental Bureau (EEB). Projekt ma na celu zaangażowanie i mobilizowanie młodzieży wokół współzależności między zmianami klimatu i migracją. W ramach naszej kampanii i działań rzeczniczych wzywamy europosłanki i europosłów w Komisji Rozwoju do wykonania następnego kroku i jeszcze ambitniejszego działania. 

Europosłowie muszą domagać się ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w stopniu potrzebnym do utrzymania wzrostu globalnych temperatur poniżej krytycznego poziomu 1,5oC. Wiąże się to z ograniczeniem emisji o 65% do 2030 roku. Ponadto #KlimatNaZmiany wzywa europosłów, by apelowali o likwidację ubóstwa i zmniejszanie nierówności.

Jeśli chodzi o politykę i finansowanie potrzebne do realizacji tej strategii, proponujemy, by obejmowała ona wszystkie sektory, a w szczególności politykę przemysłową, handlową, rolną, inwestycyjną i migracyjną. A to dlatego, że nasza strategia klimatyczna musi być przekrojowa, przenikać wszystkie dziedziny, my zaś musimy zbudować gospodarkę opartą na redystrybucji i regeneracji.

Konsorcjum #KlimatNaZmiany prowadzi badania na ten właśnie temat pod kierownictwem Oxfam Deutschland: nad gospodarką zhumanizowaną, która szanuje zarówno prawo wszystkich ludzi do zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, jak i granice naturalnych ekosystemów naszej planety.

Ekonomia ekologiczna

Ostatni postulat #KlimatNaZmiany dotyczy uwzględnienia nie tylko klęsk żywiołowych, ale także powoli narastających efektów zmian klimatu jako czynników powodujących migracje, które wymagają środków ochrony i wsparcia dla osób zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania w obrębie kraju, lub wyjazdu za granicę.

Margherita Romanelli, koordynatorka rzecznictwa #KlimatNaZmiany w WeWorld-GVC, powiedziała:

„Zmiany klimatyczne wynikają głównie z modelu rozwoju opartego na niezrównoważonej produkcji i konsumpcji. Jako społeczeństwo obywatelskie oraz obywatelki i obywatele zwracamy się do Unii Europejskiej i jej państw członkowskich z prośbą o podjęcie natychmiastowych, odważnych działań i stanięcie na czele transformacji do ekologicznej gospodarki, szanującej prawa człowieka i środowiska.

Europa powinna podjąć wyzwanie i stać się liderem globalnego procesu zmierzającego do stworzenia nowego humanizmu ekologicznego i do pokonania nierówności.

Wzywamy wszystkich europosłów i europosłanki z komisji do uwzględnienia poprawek przedstawionych przez #KlimatNaZmiany i do głosowania, bo kończy nam się czas, a ten wniosek jest ważnym krokiem w kierunku dostrzeżenia osób najboleśniej dotkniętych konsekwencjami, będących ludzką twarzą zmian klimatu”.

Więcej informacji:

Khaled Diab 

p.o. menedżera ds. komunikacji

[email protected]

Source: EEB.org

Więcej aktualności