Polityka prywatności i warunki użytkowania

Projekt „End Climate Change, Start Climate of Change” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu DEAR (Education and Awareness Raising). Ma na celu informowanie i edukowanie młodych ludzi w 13 krajach europejskich na temat związku między zmianami klimatycznymi a imigracją, aby jednocześnie zmobilizować ich do zmiany stylu życia oraz domagania się nowej polityki rozwojowej. W projekcie, jako organizacja partnerska, uczestniczy ActionAid Hellas, która jest administratorem strony internetowej Climateofchange.info w ramach finansowanego przez UE projektu „End Climate Change, Start Climate of Change”.

Warunki Użytkowania

1. Wstęp

Celem niniejszego dokumentu jest ustanowienie warunków i regulaminu korzystania z serwisu internetowego www.climateofchange.info (zwanych dalej „Warunkami Użytkowania”), założonego przez ActionAid Hellas – organizację non-profit z siedzibą w Atenach, Leoforos Mesogeion 204, I piętro, 15561, Holargos, działającą na rzecz walki z ubóstwem i niesprawiedliwością w krajach rozwijających się (zwaną dalej „Organizacją”) – w ramach projektu „End Climate Change, Start Climate of Change”, finansowanego ze środków UE.

Wszystkie podstrony składające się na wyżej wymieniony serwis internetowy Organizacji (zwane dalej „Stroną Internetową”) podlegają niniejszym Warunkom Użytkowania. Warunki Użytkowania nie obejmują podstron utrzymywanych przez inne organizacje w oddzielnych serwisach internetowych lub przez inne krajowe oddziały ActionAid, które mogą być podlinkowane do Strony Internetowej. Użytkownicy tych podstron muszą uzyskać informacje dotyczące polityki prywatności na poszczególnych odwiedzanych przez siebie podstronach.

2. Warunki użytkowania:

Użytkownicy i odwiedzający Stronę Internetową (zwani dalej „Użytkownikami”) muszą uważnie przeczytać niniejsze Warunki Użytkowania, zanim zaczną w jakikolwiek sposób korzystać ze Strony Internetowej. Korzystanie z niej stanowi dowód, że użytkownik/użytkowniczka przeczytał/-a, zrozumiał/-a, i zaakceptował/-a wszystkie wymienione warunki. Jeżeli Użytkownicy nie zgadzają się z Warunkami Użytkowania Strony Internetowej, muszą powstrzymać się od korzystania z tego serwisu.

Warunki Użytkowania dotyczą wszystkich treści stanowiących zawartość Strony Internetowej (zwanych dalej „treściami”), a więc między innymi tekstów, obrazów, grafiki, zdjęć, nagrań wideo, dźwięku, archiwów.

Niniejsze Warunki Użytkowania mogą zostać zmienione i zaktualizowane w dowolnym momencie, bez wcześniejszego ostrzeżenia. Użytkownicy są zobowiązani sprawdzać na Stronie Internetowej ewentualne zmiany Warunków Użytkowania, a jeśli nadal z niej korzystają, przyjmuje się, że te zmiany akceptują.

3. Odpowiedzialność użytkownika:

Użytkownicy Strony Internetowej są zobowiązani przestrzegać reguł i zapisów prawa greckiego, unijnego i międzynarodowego oraz powstrzymać się od wszelkich bezprawnych i niewłaściwych czy obraźliwych zachowań podczas korzystania ze Strony Internetowej oraz w związku z nią. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie szkody poniesione przez Organizację w wyniku niewłaściwego, nieuczciwego czy niezgodnego z prawem użytkowania przez nich Strony Internetowej i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

W przypadku gdy Organizacja stanie się stroną w postępowaniu sądowym lub zostanie zobowiązana do zapewnienia jakichkolwiek odszkodowań wynikających z nieprzestrzegania przez Użytkowników obowiązków określonych w niniejszych Warunkach Użytkowania, użytkownik/użytkowniczka ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie Organizacji poniesionych szkód.

4. Ograniczenie odpowiedzialności Organizacji:

Organizacja dąży do zapewnienia Użytkownikom Strony Internetowej najlepszych możliwych usług i dokłada wszelkich starań, aby informacje i wszystkie treści zawarte na Stronie były ścisłe, dokładne, spójne, opracowane z biegłością i dostępne.

Jednak Organizacja nie jest w stanie ręczyć, że treści Strony Internetowej są odpowiednie do każdego zastosowania, użytku czy sprawy. W żadnych okolicznościach, nawet w razie zaniedbania, Organizacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez użytkownika/użytkowniczkę Strony Internetowej w wyniku wykorzystania tych treści. Użytkownicy działają z własnej inicjatywy, rozumiejąc i akceptując niniejsze Warunki Użytkowania.

Organizacja nie może także ręczyć, że Strona Internetowa lub jakiekolwiek inne serwisy internetowe lub serwery, przez które treści Strony są dostępne dla użytkowników, będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

W żadnym wypadku, nawet w razie zaniedbania, Organizacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dalsze, dodatkowe, pośrednie, szczególne odszkodowania, wydatki lub grzywny wynikające z roszczeń osób trzecich w związku z użytkowaniem, kopiowaniem lub przedstawianiem Strony Internetowej lub jej treści, bądź innej powiązanej podstrony, bez względu na to, czy Organizacja została poinformowana, była świadoma lub powinna być świadoma prawdopodobieństwa takiego zdarzenia.  

5. Prawa autorskie i znaki towarowe:

Prawa autorskie do wszystkich treści stanowiących zawartość Strony Internetowej, oprócz otwarcie wymienionych wyjątków (objętych prawem autorskim osób trzecich), posiada Organizacja. Jej prawa autorskie podlegają właściwej ochronie ustawodawstwa greckiego, prawa Unii Europejskiej oraz międzynarodowych konwencji i traktatów.

Organizacja zastrzega sobie wszystkie prawa autorskie dotyczące treści Strony Internetowej oraz utworzonych w oparciu o nie kopii.

Treści stanowiące zawartość Strony Internetowej są dostarczane Użytkownikom do użytku osobistego i podlegają zmianom, bez wcześniejszego ostrzeżenia, według uznania Organizacji. Bez pisemnej zgody prawnych przedstawicieli Organizacji treści te nie mogą być przekazywane osobom trzecim (bez względu na to, czy przekazujący otrzyma coś w zamian, czy nie), kopiowane, reprodukowane, zmieniane, publikowane ponownie, transmitowane ani dystrybuowane w jakikolwiek sposób czy jakimikolwiek środkami.

Pozostałe produkty i usługi wymienione na elektronicznych podstronach Strony Internetowej, oznakowane znakami towarowymi organizacji, firm, instytucji współpracujących lub jakichkolwiek innych publicznych lub prywatnych podmiotów prawnych, stanowią własność indywidualną i przemysłową danego podmiotu i do wykorzystania treści tych podstron konieczne jest uzyskanie jego pisemnej zgody. 

6. Niepełnoletni użytkownicy:

Niepełnoletnim użytkownikom Strony Internetowej zezwala się na dostęp do dostarczanych za jej pośrednictwem usług wyłącznie za wcześniejszą zgodą ich rodziców lub opiekunów.

7. Dostęp do informacji:

Podanie przez użytkownika/użytkowniczkę danych osobowych zakłada automatyczną zgodę na ich wykorzystywanie.

Organizacja wymaga od swoich pracowników oraz osób odpowiedzialnych za utrzymywanie Strony Internetowej zapewnienia Użytkownikom poziomu bezpieczeństwa określonego w niniejszej polityce prywatności.

Organizacja nie może pod żadnym pozorem przekazywać osobom trzecim danych osobowych użytkowników bez ich wcześniejszej zgody, chyba że wymagają tego procedury prawne.

W pewnych okolicznościach zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie – bez wcześniejszej zgody Użytkowników Strony Internetowej – danych osobowych przekazanych drogą elektroniczną jest dozwolone lub wymagane przepisami prawa bądź na podstawie nakazu sądowego.

8. Pliki cookie (ciasteczka):

Organizacja ma prawo stosować pliki cookie w ramach ułatwiania korzystania ze Strony Internetowej oraz prowadzenia swoich usług za jej pośrednictwem. Pliki cookie to małe pliki (tekstowe) przesyłane na komputer użytkownika/użytkowniczki i tam przechowywane, umożliwiające sprawne funkcjonowanie stronom internetowym, takim jak ta, bez problemów technicznych, zbieranie danych o wielokrotnych wyborach dokonywanych przez użytkownika/użytkowniczkę, rozpoznawanie częstych użytkowników/użytkowniczek, ułatwianie im dostępu do poszczególnych podstron i zbieranie informacji, które mogą ulepszyć zawartość Strony Internetowej. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia komputera użytkownika/użytkowniczki ani przechowywanych na nim plików. Organizacja używa plików cookie, aby dostarczać użytkownikom informacje, a pliki te są automatycznie usuwane w momencie opuszczenia strony. Należy podkreślić, że pliki cookie są absolutnie niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tej Strony Internetowej.

9. Poprawianie, zmienianie lub usuwanie informacji:

Jeśli użytkownik/użytkowniczka chce usunięcia dotyczącej siebie informacji, Organizacja podejmie odpowiednie działania, aby natychmiast wprowadzić tę zmianę.

Użytkownicy mogą kontaktować się z Organizacją e-mailem, pisząc na adres: [email protected], lub telefonicznie pod numerem 212 000 6300, aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmienić je lub usunąć, aby zgłosić problemy powstałe w trakcie użytkowanie i funkcjonowania Strony Internetowej, a także jeśli mają pytania.

Organizacja podejmuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe Użytkowników Strony Internetowej, ale ochrona haseł umożliwiających dostęp do niej zależy od samych Użytkowników.

10. Bezpieczeństwo transakcji:

Organizacja jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa, prywatności i integralności informacji zbieranych o użytkownikach Strony Internetowej. Organizacja wprowadziła procedury ochrony prywatności, które zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem, utratą, fałszowaniem i dokonywaniem nadużyć, zmianami i zniszczeniem. Procedury te pomagają także w potwierdzeniu prawdziwości tych informacji i ich właściwego zastosowania.

Organizacja wprowadziła odpowiednie środki techniczne, aby zabezpieczyć dane osobowe Użytkowników przez utratą oraz wszelką nielegalną manipulacją.

11. Akceptacja procedur ochrony prywatności:

Korzystanie ze Strony Internetowej jest równoznaczne z automatyczną i wyraźną akceptacją niniejszej polityki prywatności oraz powyższych Warunków Użytkowania.

12. Przepisy prawa i inne warunki mające zastosowanie:

Warunki Użytkowania Strony Internetowej, a także wszelkie zmiany w nich wprowadzone, podlegają ustawodawstwu greckiemu, ustawodawstwu Unii Europejskiej oraz właściwym traktatom międzynarodowym.

Jeśli którykolwiek z zapisów Warunków Użytkowania zostanie uznany za sprzeczny z wyżej wymienionym ustawodawstwem lub zostanie wyłączony, automatycznie przestaje obowiązywać, bez ingerowania w funkcjonowanie pozostałych zapisów.

Obejmuje to całość umowy między Organizacją a użytkownikami Strony Internetowej i jest dla nich obowiązkowe.

Wszelkich zmian w niniejszych Warunkach Użytkowania należy dokonywać na piśmie i muszą zostać one zawarte w niniejszej umowie pod rygorem nieważności.

Wszelkie rozbieżności, które mogą wynikać ze stosowania niniejszych Warunków Użytkowania, o ile nie zostaną rozwiązane polubownie, będą podlegać prawu greckiemu i jurysdykcji sądów w Atenach.

Polityka prywatności

Pragniemy zapewnić, że ActionAid Hellas podejmuje odpowiednie środki, by chronić twoje dane osobowe oraz bezpiecznie je przechowywać. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o sposobach wykorzystywania twoich danych przez ActionAid Hellas.

Jakie dane o tobie gromadzimy?

Zbieramy dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) i tylko te informacje, które są niezbędne.

Do czego są nam potrzebne?

Informacje, które zbieramy, są potrzebne, abyśmy mogli informować cię o naszych działaniach i przekazywać wiadomości o projekcie, a także o ważnych rezultatach tych działań.

Kto ma do nich dostęp?

Nigdy, w żadnym wypadku nie sprzedajemy twoich danych osobowych ani nie udostępniamy ich osobom trzecim do celów reklamowych czy promocyjnych.

Dostęp do twoich danych mają wyłącznie uprawnieni pracownicy ActionAid Hellas oraz partnerzy projektu Klimat na Zmiany.

Komunikacja

Komunikacja obejmuje informowanie o aktualnych działaniach projektu „End Climate Change, Start Climate of Change”. Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości tych materiałów, skontaktuj się z nami.

Jakie masz prawa?

Masz prawo poprosić o kopię swoich danych osobowych przechowywanych w naszych archiwach.

Podanie prawidłowych danych osobowych jest bardzo ważne. Jeśli uznasz, że któreś z podanych informacji są błędne, możesz poprosić o ich poprawienie lub usunięcie. Jeśli masz jakieś uwagi dotyczące tego, w jaki sposób obchodzimy się z twoimi danymi osobowymi, prosimy o bezpośredni kontakt z uprawnionym pracownikiem ActionAid Hellas, zajmującym się polityką prywatności, Harisem Thanasoulasem (e-mail: [email protected], tel: 212 000 6300).