Politika zasebnosti in Pogoji uporabe

Projekt “End Climate Change, Start Climate of Change” (Naredimo konec podnebnim spremembam, ustvarimo podnebje za spremembo) financira Evropska unija v okviru projekta DEAR (Education and Awareness Raising, Izobraževanje in ozaveščanje), da bi mlade v 13 evropskih državah informirala in izobrazila glede povezanosti podnebnih sprememb in priseljevanja, s čimer želi tudi spodbuditi ljudi, da bi spremenili svoj način življenja, in zahtevali nove razvojne politike. Organizacija ActionAid Hellas sodeluje pri tem projektu kot partnerica in upravlja spletno stran Climateofchange.info v okviru projekta “End Climate Change, Start Climate of Change”, ki ga financira Evropska unija.

Pogoji uporabe

1. Uvod:

Namen tega dokumenta je opredeliti pogoje in predpise, ki urejajo uporabo (v nadaljevanju: “Pogoji uporabe”) spletne strani www.climateofchange.info, ki jo je v okviru projekta  “End Climate Change, Start Climate of Change”, ki ga financira Evropska unija, vzpostavila organizacija “ActionAid Hellas” – nepridobitno partnerstvo s sedežem v Atenah na naslovu Leoforos Mesogeion 204, 1st Floor, 15561, Holargos (v nadaljevanju: Organizacija), ki želi s svojim delovanjem pripomoči k temu, da bi bilo življenje ljudi v državah v razvoju brez revščine in krivic. 

Za vse spletne strani, ki so dostopne na spletnem mestu Organizacije (v nadaljevanju: Spletna stran), veljajo tu predstavljeni Pogoji uporabe. Pogoji uporabe, ki veljajo za to Spletno stran, se ne nanašajo na spletne strani, ki jih nudijo druge organizacije na drugih spletnih mestih ali druge nacionalne agencije, ki delujejo v okviru krovne organizacije ActionAid in so morda povezane s to Spletno stranjo. Uporabniki teh spletnih strani se morajo pozanimati o politiki zasebnosti posameznih spletnih strani, ki jih obiščejo.

2. Pogoji uporabe:

Obiskovalci/uporabniki te Spletne strani (v nadaljevanju: uporabniki) morajo pred njeno uporabo skrbno prebrati te Pogoje uporabe. Uporaba te Spletne strani dokazuje, da je uporabnik preučil, razumel in sprejel vse v njih navedene pogoje. Če se uporabniki ne strinjajo s Pogoji uporabe te Spletne strani, je ne smejo uporabljati. 

Pogoji uporabe so veljavni za celotno vsebino te Spletne strani (v nadaljevanju: vsebina), vključno z npr. besedili, slikami, grafiko, fotografijami, video posnetki, zvokovnimi zapisi in arhivskim gradivom.

Tu navedeni Pogoji uporabe se lahko kadarkoli pregledajo in dopolnijo brez predhodnega opozorila. Uporabniki morajo na tej Spletni strani preverjati morebitne spremembe Pogojev uporabe in če še naprej uporabljajo to Spletno stran, se domneva, da se strinjajo z njihovimi spremembami.

3. Odgovornost uporabnikov:

Uporabniki te Spletne strani morajo ravnati skladno s predpisi in določbami grškega, evropskega in mednarodnega prava in se med uporabo te Spletne strani in v zvezi z njo vzdržati vsakršnega nezakonitega in škodljivega ravnanja. Uporabniki te Spletne strani so odgovorni za vsakršno škodo, ki bi jo lahko utrpela Organizacija zaradi zlorabe ali  goljufive uporabe te Spletne strani in storitev, ki so na njej na voljo.

Če je Organizacija udeležena v kakršnemkoli sodnem postopku ali mora poravnati kakršnokoli odškodnino, ki je posledica kršenja obveznosti uporabnikov, kakor so določene v teh Pogojih uporabe, prevzame uporabnik odgovornost za nadomestilo nastale škode Organizaciji.

4. Omejena odgovornost Organizacije:

Organizacija si prizadeva, da bi kar najbolje ustregla uporabnikom te Spletne strani, in se po najboljših močeh trudi, da bi bile informacije in celotna vsebina te Spletne strani na voljo uporabnikom skladno z načeli točnosti, natančnosti, skladnosti, strokovnosti in razpoložljivosti.

Organizacija kljub temu ne more jamčiti za primernost vsebine te Spletne strani za kakršnokoli uporabo ali namen. Pod nobenim pogojem, celo če gre za manj pomembne malenkosti, Organizacija ne more biti odgovorna za kakršnokoli škodo, ki bi jo lahko utrpel uporabnik te Spletne strani zaradi njene uporabe. Uporabnik namreč ravna na lastno pobudo in je seznanjen s temi Pogoji uporabe. 

Podobno Organizacija ne more jamčiti, da je ta Spletna stran ali katerokoli drugo spletno mesto ali strežnik, preko katerega je dostopna vsebina te Spletne strani, na voljo brez virusov ali drugih škodljivih komponent. 

Pod nobenim pogojem in v nobenem primeru Organizacija ni odgovorna, tudi če gre za malomarnost, za kakršnokoli naknadno, postransko, posredno ali posebno nadomestilo, stroške ali kazni, ki bi utegnili izhajati iz zahtevkov, ki bi jih vložile tretje osebe zaradi ali v zvezi z uporabo, kopiranjem ali predstavljanjem te Spletne strani ali njenih vsebin ali katere od z njo povezanih spletnih strani, ne glede na to, da je bila Organizacija obveščena o tej možnosti oziroma se je te možnosti zavedala ali bi se je morala zavedati.

5. Avtorske pravice in blagovne znamke:

Avtorske pravice za celotno vsebino te Spletne strani, razen izrecno omenjenih izjem (avtorske pravice tretjih oseb), pripadajo Organizaciji in so zaščitene z ustrezno grško in evropsko zakonodajo ter mednarodnimi konvencijami in pogodbami.

Organizacija si pridržuje pravico do vseh avtorskih pravic glede vsebine te Spletne strani in kopij, narejenih na njeni osnovi.

Vsebina te Spletne strani je na voljo uporabnikom za osebno uporabo in se lahko po presoji Organizacije spreminja brez predhodnega opozorila. Brez pisnega soglasja zakonitih zastopnikov Organizacije se ta vsebina ne sme posredovati tretjim osebam z ali brez nadomestila, kopirati, reproducirati, spreminjati, pošiljati ali distribuirati na kakršenkoli način in s kakršnimikoli sredstvi.

Drugi produkti ali storitve, omenjeni na elektronskih straneh te Spletne strani, ki se nudijo ali izvajajo pod blagovnimi znamkami organizacij, podjetij, fizičnih oseb ali oseb javnega ali zasebnega prava, so intelektualna ali industrijska lastnina ustreznih oseb in za kakršnokoli uporabo vsebine teh spletnih strani mora biti pridobljeno pisno soglasje vsakega od teh upravičencev.

6. Mladoletni uporabniki:

Mladoletnim uporabnikom te Spletne strani je dostop do storitev, ki jih nudi, dovoljen le s privolitvijo njihovih staršev ali skrbnikov.

7. Dostop do podatkov:

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov pomeni njegovo samodejno privolitev v njihovo uporabo.

Organizacija zahteva, da njeni zaposleni in tisti, ki so odgovorni za vzdrževanje te Spletne strani, zagotovijo uporabnikom raven varnosti, navedeno v tej izjavi o politiki zasebnosti. 

Organizaciji ni pod nobenim drugim pogojem dovoljeno tretjim osebam posredovati uporabnikovih osebnih podatkov brez njihove predhodne privolitve, razen če to zahtevajo pravni postopki.

V določenih okoliščinah je dovoljeno (če to nalaga zakon ali na podlagi sodne odredbe), da se brez predhodne privolitve uporabnika te Spletne strani – zbirajo, uporabljajo in razkrijejo osebni podatki, ki jih je uporabnik predložil elektronsko.

8. Piškotki:

Organizacija ima pravico uporabljati piškotke zaradi nemotenega poteka procesa in opravljanja svojih storitev na svoji Spletni strani. Piškotki so majhne (besedilne) datoteke, ki jih pošilja in hrani uporabnikov računalnik in tako spletnim stranem, kakršna je ta, omogoča nemoteno delovanje brez tehničnih težav, beleženje različnih odločitev, ki jih sprejema uporabnik, prepoznavanje pogostih uporabnikov, olajšuje njihov dostop do vseh spletnih strani in zbira informacije, ki lahko izboljšajo vsebino te Spletne strani. Piškotki ne povzročajo škode ne na računalniku uporabnika ne na datotekah, ki so v njem shranjene. Organizacija uporablja piškotke, da bi uporabniku posredovala informacije, ki se samodejno izbrišejo, ko uporabnik zapusti to Spletno stran. Naj poudarimo, da so piškotki nujni za zagotavljanje pravilnega delovanja te Spletne strani.

9. Popravljanje, spreminjanje ali brisanje podatkov:

Če uporabnik želi, da se kateri o podatkov, ki se nanaša nanj, izbriše, bo Organizacija poskrbela, da se ta sprememba takoj izvrši. 

Uporabnik lahko stopi v stik z Organizacijo po elektronski pošti na naslovu [email protected] ali telefonsko na številki +30 12 000 6300, če želi dostopati do svojih osebnih podatkov, jih spreminjati ali brisati, sporočiti težave med uporabo in delovanjem te Spletne strani ali zastaviti vprašanje. 

Organizacija bo storila vse potrebno, da bo zaščitila osebne podatke uporabnika te Spletne strani, vendar je zaščita gesel za dostop do te Spletne strani odvisna od uporabnikov. 

10. Varnost osebnih podatkov:

Organizacija je zavezana k zagotavljanju varnosti, zasebnosti in celovitosti podatkov, ki se zbirajo o uporabnikih te Spletne strani. Natančneje, Organizacija izvaja postopke, ki varujejo zasebnost. Ti postopki varujejo osebne podatke uporabnikov pred vsakršnim nepooblaščenim dostopom ali razkritjem, izgubo ali zlorabo ter pred spreminjanjem in uničenjem. Pomagajo tudi pri zagotavljanju, da so ti podatki točni in pravilno uporabljeni.

Natančneje, Organizacija izvaja ustrezne tehnične ukrepe, da bi uporabnike zavarovala pred izgubo ali kakršnokoli nezakonito obdelavo njihovih osebnih podatkov. 

11. Sprejetje postopkov za varovanje zasebnosti:

Uporaba te Spletne strani dokazuje samodejno in izrecno sprejetje politike zasebnosti ter zgoraj omenjenih Pogojev uporabe te Spletne strani.

12. Pravo, ki se uporablja, in drugi pogoji:

Pogoje uporabe te Spletne strani ter vsakršno njihovo popravljanje ali spreminjanje urejajo grška zakonodaja, evropska zakonodaja in ustrezne mednarodne pogodbe.

Če se ugotovi, da je katerakoli določba teh Pogojev uporabe v nasprotju z zgoraj omenjeno zakonodajo ali če se preneha uporabljati, samodejno preneha veljati, ne da bi to vplivalo na veljavnost drugih pogojev.

Glede tega Organizacija in uporabniki te Spletne strani v celoti soglašajo in je zanje tudi zavezujoče.

Nobeno spreminjanje trenutnih Pogojev uporabe ne bo upoštevano in tudi ne bo postalo sestavni del te pogodbe, če ne bo podano v pisni obliki in vanje vključeno.

Izrecno je določeno, da se bodo vsakršna nesoglasja, ki bi lahko izhajala iz uporabe teh Pogojev uporabe, razen če se ne razrešijo po mirni poti, razreševala skladno z grško zakonodajo, za kar bodo pristojna atenska sodišča.

Politika zasebnosti

Radi bi vam zagotovili, da organizacija ActionAid Hellas skrbi za to, da so vaši osebni podatki zavarovani in varno hranjeni. Spodaj lahko najdete podrobne informacije o tem, kako ActionAid Hellas uporablja vaše podatke.

Katere osebne podatke zbiramo?

Zbiramo osebne podatke (kot so npr. ime, naslov, telefonska številka, elektronski naslov) in le nujne druge podatke.

Zakaj jih potrebujemo?

Podatke, ki jih zbiramo, nujno potrebujemo, da vas lahko obveščamo o dejavnostih in novicah, povezanih z našim projektom, ter o njihovih pomembnih rezultatih.

Kdo ima dostop do teh podatkov?

Vaših osebnih podatkov nikoli ne prodajamo, prav tako jih ne delimo s tretjimi osebami za namen oglaševanja ali promocije. 

Do njih imajo dostop le pooblaščeno osebje organizacije ActionAid Hellas in partnerji pri projektu Climate of Change.

Komunikacija

Komunikacija vključuje sprotno obveščanje o dejavnostih pri projektu “End Climate Change, Start Climate of Change”. Če tega gradiva ne želite prejemati, nas o tem obvestite.

Kakšne so vaše pravice?

Pravico imate zahtevati kopijo vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo v našem arhivu.
Zelo pomembno je, da nam posredujete vaše pravilne osebne podatke. Če menite, da je kateri od posredovanih podatkov napačen, lahko zahtevate, da ga popravimo ali izbrišemo. Če imate kakršnekoli pripombe glede našega ravnanja z vašimi osebnimi podatki, stopite v stik neposredno s pooblaščenim uslužbencem, zadolženim za politiko zasebnosti pri organizaciji ActionAid Hellas. Njegovo ime je g. Haris Thanasoulas (e-mail: [email protected], tel.: +30 12 000 6300).